Nieuwsbrief juni 2021

28 juni 2021

actueel > nieuwsbrief juni 2021

Hoe verder?

Het tij rond corona lijkt gekeerd. Het aantal gevaccineerden loopt snel op en de versoepeling van de regels komt de economie zeker ten goede. Toch is de lucht nog niet geklaard. Want de na-ijleffecten van de pandemie doen zich nu al gelden. Kijk bijvoorbeeld eens naar bouwmaterialen: die zijn schaars en de prijzen rijzen de pan uit. Hetzelfde geldt voor elektronica en in het bijzonder voor chips. Ook op de arbeidsmarkt toont zich de eerste krapte. En dan hebben we nog een aantal grootschalige problemen die zich al voor de coronacrisis manifesteerden, waaronder het woningtekort, de stikstof- en Pfas-crisis, de energietransitie, enzovoort. Voor al die problemen is een visie nodig van een daadkrachtig kabinet. En daar hebben we gelijk ons volgende probleem: de formatie. Laten we hopen dat er snel een nieuw daadkrachtig kabinet is.

Het goede nieuws is, dat we deze zomer weer mogen genieten van onze vakantie. Misschien in het buitenland en anders zeker in ons eigen land. Ook hier in het Noorden zijn voldoende prachtige locaties voorhanden. Mede namens mijn collega's bij de SER Noord-Nederland wens ik u een gezonde en zonnige vakantie toe!     

Prof. dr. Jouke van Dijk

onafhankelijk voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Werken en leren

Accelerator voor Ondernemers maakt leercultuur vanzelfsprekend

De pilot ‘Energietransitie in Groningen, Leven Lang Ontwikkelen’ kent een aantal experimenten die worden uitgevoerd als het vervolg op het advies Routekaart Leven Lang Ontwikkelen. Een onderzoek naar leercultuur, loopbaanontwikkeling en leerhouding binnen Noordelijke ondernemingen is daar één van. Dat wordt momenteel uitgevoerd door CrossOver.

Het is voor bedrijven van groot belang dat zij een interne leercultuur bezitten. En dan gaat het niet alleen om bij te blijven op het gebied van regelgeving en veiligheid bijvoorbeeld, maar ook om kennis te nemen van innovaties en het optimaliseren van de personele inzetbaarheid. Om de leercultuur strategisch te borgen heeft CrossOver voor de pilot de ‘Accelerator voor Ondernemers’ ontwikkeld. Eind van maand vindt de lancering plaats.

Vertaalslag

‘Voor de pilot Energietransitie hebben we 10 Groningse ondernemers uit de bouw en installatietechniek gevraagd naar hun bevindingen rond leercultuur en Leven Lang Ontwikkelen’, vertelt CrossOver-onderzoeker Itzél Zuiker. ‘Het blijkt dat ze bekend zijn met de materie, maar ze missen wel iets heel essentieels: een vertaalslag naar hun eigen bedrijf. Daarnaast zouden ze graag van andere bedrijven horen hoe zij het aanpakken. Onze Accelerator voor Ondernemers kan uitkomst bieden.’

Leergemeenschap

‘Eens per kwartaal organiseren we bij een van de deelnemende bedrijven een vraag-gestuurde bijeenkomst onder leiding van een teamcoach. De eerder genoemde vertaalslag naar het eigen bedrijf komt dan aan de orde en de wijze waarop je de interne leercultuur kunt inbedden in je missie en visie. Dus minder ad hoc, maar een meer strategische inzet.’ Dit is de accelerator en is bedoeld om te komen tot 'een leergemeenschap voor ondernemers uit dezelfde regio’, legt Julia Bolk uit, ook werkzaam bij CrossOver.

Netwerk

Zuiker: ‘Voor de pilot hopen we dat er in Groningen een netwerk ontstaat dat nog lang na de geplande 4 bijeenkomsten blijft bestaan, dat er een soort gemeenschap ontstaat voor overleg. Een Leven Lang Ontwikkelen wordt nu nog veelal expliciet behandeld, maar het zou dit iets natuurlijks en vanzelfsprekends moeten worden.’

Lees hier meer over de pilot

Download onderaan deze pagina de whitepaper van CrossOver.


Kans of bedreiging?

Arbeidsmigranten als oplossing voor arbeidstekort?

Nu het einde van de coronacrisis in Nederland in zicht lijkt, kunnen we constateren dat belangrijke vraagstukken van vóór de crisis nog steeds gelden. Zo zullen er in verschillende sectoren, landelijk en regionaal, grote tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Die kunnen niet alléén worden opgelost met het bestaande instrumentarium als Leven Lang Ontwikkelen, van-werk-naar-werk-trajecten, enzovoort.

In Noord-Nederland zal het arbeidstekort zich in eerste instantie het sterkst aftekenen in de sectoren IT/techniek, de zorgsector en het onderwijs. Deze tekorten zullen een rem zetten op economische ontwikkeling en kwalitatieve niveaus van dienstverlening.

Urgentiebesef

Hoewel op metaniveau deze problematiek wordt herkend én onderkend hebben we in ons lopend adviestraject over arbeidsmigratie in Noord-Nederland al kunnen vaststellen dat op het niveau van individuele bedrijven en (zorg-)instellingen het urgentiebesef nog veel te weinig aanwezig is.

Discussie

Veel bedrijven en instellingen in Noord-Nederland ontberen een langetermijnvisie wat betreft personeelsbeleid en daarnaast bestaat er in hoge mate koudwatervrees ten aanzien van het inhuren van internationals. De discussie over arbeidsmigranten wordt daarnaast onnodig negatief beïnvloed door een zeer kleine groep overlast gevende asielzoekers. Dit is overigens een heel andere groep dan de arbeidsmigranten waarover wij het hebben.

Lees hier verder over dit onderwerp.


Mariëtte Hamer door Sicco van Grieken
Foto door Sicco van Grieken

Bijeenkomst MLT-advies van SER NL

De Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) heeft in haar advies ‘In wat voor land willen wij werken’ het functioneren van de arbeidsmarkt beschreven en voorstellen gedaan voor verbetering. In oktober vorig jaar hebben we daar een webinar aan gewijd. Ondertussen heeft de nationale SER haar middellange termijnadvies gepubliceerd en daarin verbetervoorstellen voor een betere werking van de arbeidsmarkt. Dit zullen ij betrekken bij een adviestraject over de herijking van het Noordelijk arbeidsmarktbeleid. Dit wordt gepresenteerd in de bijeenkomst op 29 oktober. Nadere informatie volgt, zet u het alvast in uw agenda?

Bijeenkomst naar aanleiding van het MLT-advies van SER NL

Datum: 29 oktober
Tijdstip: van 14.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: volgt nog
Keynote speaker: Mariëtte Hamer

De bijeenkomst wordt mede door ons in samenwerking met Zorg Innovatie Forum, NOM, Gemeente Groningen, FNV, Metaal Unie en VNO-NCW MKB-Noord georganiseerd.


Mannen installeren zonnepanelen

Het Noorden als inspirerend voorbeeld

In Noord-Nederland loopt een pilot waarin een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is gekoppeld aan de energietransitie. Zo bereiden we de arbeidsmarkt voor op de nieuwste technologieën die de energietransitie met zich meebrengt én scheppen we toekomstbestendige banen. De pilot geldt inmiddels als inspirerend praktijkvoorbeeld van de landelijke SER. 

Lees hier het artikel in het landelijke SERmagazine.


Agenda

Agenda

29 september 2021 - Raadsvergadering

8 oktober 2021 - Uitwisseling regionale SER'n & 40 jarig bestaan SER Overijssel

29 oktober 2021 - Bijeenkomst MLT met Mariëtte Hamer

Klik hier voor de volledige agenda.