adviezen > routekaart leven lang ontwikkelen

Advies: Routekaart Leven Lang Ontwikkelen

Brede aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen bij het mkb. In dit advies stelt de SER Noord-Nederland een aanpak voor om Leven Lang Ontwikkelen bij het mkb in het noorden te stimuleren. De aanpak is gericht op alle werkenden: zowel werknemers als werkgevers.

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland geeft aan dat het aanbod van arbeid niet past bij de vraag van werkzoekenden en dat het probleem zal de komende jaren alleen maar groter zal worden. Zij adviseert een vernieuwende aanpak van ontwikkeling van werkenden met als belangrijk onderdeel om-, her- en bijscholing. In de routekaart van de SER Noord-Nederland wordt gekozen voor een sectorale benadering in samenwerking met partijen die voor die sector van belang zijn en ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering willen aangaan.

De SER Noord-Nederland adviseert onder andere om een mobiliteitsfonds op te zetten, dat scholing van werkenden kan ondersteunen samen met de mogelijkheden van de sectorale Organisatie- & Ontwikkelingsfondsen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om van de ene sector door te stromen naar een andere. Zo worden bijvoorbeeld werkenden in administratieve beroepen, die door de verdergaande digitalisering onder druk staan, gestimuleerd en gefaciliteerd tot ontwikkeling naar beroepen in andere sectoren waar tekorten bestaan aan goed opgeleid personeel.

Om ervaring met deze routekaart op te doen, wordt begonnen met een pilot over de consequenties van de energietransitie voor de arbeidsmarkt in Groningen. Door de energietransitie verdwijnen aan de ene kant banen in de fossiele energievoorziening, aan de andere kant ontstaan er juist banen bij bedrijven die zich op duurzame energie richten. Maar de mensen die hun baan zien verdwijnen, zijn prima in staat om die nieuwe banen in te vullen. Maar dat vraagt wel om een aanpak die deze transitie en mobiliteit faciliteert. Het ontwikkelde regiemodel in de routekaart kan op basis van de ervaring met de pilot verbreed worden naar andere sectoren. Ook is een opschaling naar Noord-Nederland een goede mogelijkheid om meer werkenden te kunnen helpen.

Eind 2019 is de pilot Energietransitie, Leven Lang Ontwikkelen in Groningen van start gegaan. Voor updates en nieuws is voor deze pilot een projectpagina aangemaakt. Hier wordt meer inhoudelijke informatie gegeven over de inhoud van dit project.

Bekijk hier de projectpagina van de pilot energietransitie in Groningen.  

Wilt u liever een gedrukt exemplaar, dan kunt u deze hier opvragen.

Commissieleden

Arnoud Hoogsteen

FNV

Steven Brakman

Lid deskundige economie

Sietske Waslander

Lid deskundige onderwijs

Ingrid Dragtstra

VNO-NCW

Herman Bloupot

Algemeen secretaris