adviezen > internationale arbeid: kans of bedreiging?

Advies: Internationale Arbeid: kans of bedreiging?

Aan de SER Noord-Nederland is gevraagd om de mogelijkheden voor internationale arbeid in kaart te brengen, waarbij ook wordt nagegaan welke wettelijke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

Arbeidsmigranten als oplossing voor arbeidstekort?

Nu het einde van de coronacrisis in Nederland in zicht lijkt, kunnen we constateren dat belangrijke vraagstukken van vóór de crisis nog steeds gelden. Zo zullen er in verschillende sectoren, landelijk en regionaal, grote tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Die kunnen niet alléén worden opgelost met het bestaande instrumentarium als Leven Lang Ontwikkelen, van-werk-naar-werk-trajecten, enzovoort.

In Noord-Nederland zal het arbeidstekort zich in eerste instantie het sterkst aftekenen in de sectoren IT/techniek, de zorgsector en het onderwijs. Deze tekorten zullen een rem zetten op economische ontwikkeling en kwalitatieve niveaus van dienstverlening.

Urgentiebesef

Hoewel op metaniveau deze problematiek wordt herkend én onderkend hebben we in ons lopend adviestraject over arbeidsmigratie in Noord-Nederland al kunnen vaststellen dat op het niveau van individuele bedrijven en (zorg-)instellingen het urgentiebesef nog veel te weinig aanwezig is.

Discussie

Veel bedrijven en instellingen in Noord-Nederland ontberen een langetermijnvisie wat betreft personeelsbeleid en daarnaast bestaat er in hoge mate koudwatervrees ten aanzien van het inhuren van internationals. De discussie over arbeidsmigranten wordt daarnaast onnodig negatief beïnvloed door een zeer kleine groep overlast gevende asielzoekers. Dit is overigens een heel andere groep dan de arbeidsmigranten waarover wij het hebben.

Andere regio’s

In andere regio's in Nederland is men al verder in het denken over arbeidsmigratie als deeloplossing voor de te verwachten arbeidsmarktknelpunten. Zo worden in het westen en zuiden van Nederland al buitenlandse zorgmedewerkers geworven om het niveau en de kwaliteit van de zorg op peil te houden.

Achterstanden

Niets doen als regio met betrekking tot arbeidsmigratie is geen optie. Dat leidt immers tot achterstanden ten opzichte van die regio's die dit wel actief oppakken. Overigens gaat het werven van internationals verder dan enkel de match tussen vacature en kandidaat. Vraagstukken als opleiding, diplomaerkenning, huisvesting, integratie e.d. zullen moeten worden meegewogen.

Advies SER Noord-Nederland

In het najaar van 2021 komt SER Noord-Nederland met een advies over dit onderwerp. Dit advies zal nadrukkelijk ook gaan over de vraag wat er verwacht wordt van bedrijven en instellingen die (nu al) geconfronteerd worden met personeelstekorten. Hier zal het urgentiebesef moeten beginnen ten aanzien van de noodzaak om internationals in te passen.


Agenda

Onderstaande evenementen zijn gerelateerd aan dit advies.

datum
aanvang
onderwerp

Er staan geen nieuwe agenda items gepland