adviezen > human capital agenda

Advies: Human Capital Agenda

In de Noordervisie2040 hebben de drie noordelijke provincies nadrukkelijk partijen in het veld uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling en uitwerking van de uitdagingen waar Noord-Nederland voor staat. Met name waar het gaat om de invulling van de Human Capital Agenda voor Noord-Nederland wordt SER Noord-Nederland nadrukkelijk genoemd om mee te denken en te doen. SER Noord-Nederland heeft deze handschoen graag opgepakt en hebeft om die reden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd om onderzoek te doen naar de Ruimtelijke concentraties van MBO afgestudeerden in relatie tot het aanwezige MKB, in de veronderstelling dat hiermee de uitdagingen waar het gaat om de aansluiting tussen MKB en MBO beter in beeld zouden komen.

Inmiddels heeft de RUG het gevraagde inventariserende onderzoek afgerond en de belangrijkste conclusies zijn als volgt samen te vatten:

  • Er is zowel in het aanbod van opleidingen als in de samenstelling van het MKB bedrijfsleven nauwelijks sprake van regionale concentratie en specialisatie. 
  • Op de middellange termijn (tot 2018) is geen kwantitatief tekort aan arbeidskrachten op MBO niveau te verwachten, ook niet in de sectoren zorg en techniek. 
  • Hoewel uit de analyse geen directe aanleiding blijkt voor de noodzaak van een Human Capital beleid, zijn er desondanks wel een aantal fundamentele ontwikkelingen die aandacht vragen en waarvan de betekenis voor Noord-Nederland moet worden nagegaan. De technologisering en globalisering van de economie zorgt voor een transformatie van beroepen en werkgelegenheidsstructuur. De consequentie is dat een deel van de banen in het middensegment definitief verdwijnen.

Het bovenstaande vraagt om een fundamentele discussie over hoe banen kunnen worden gecreëerd die geschikt zijn voor mensen die maximaal een diploma op MBO 2-3 niveau kunnen behalen en hoe de aansluiting tussen onderwijs/opleiding en bedrijfsleven/arbeidsmarkt het best vorm kan worden gegeven.