SER Nederland › SER Noord Nederland

SER Nederland

De landelijke Sociaal Economische Raad (SER) bestaat sinds 1950 en is gevestigd in Den Haag. De SER adviseert kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van sociaal-economisch beleid. Verder voert de SER een aantal bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. Binnen de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.
 

De SER Noord-Nederland is een van de vier regionale overleg- en adviesraden die de landelijke SER in 1985 heeft opgericht. In dat jaar adviseerde de SER het kabinet om provinciale raden te vormen. Daarmee legde de SER een nieuwe basis voor de samenwerking tussen overheid en sociale partners op provinciaal niveau.

De SER is, naast de provincies, de medefinancier van de regionale SER'en. Om de twee jaar onderzoekt de SER hoe deze regionale SER'en functioneren.

Verder vraagt de SER regelmatig aan de regionale SER'en om vanuit regionaal perspectief input te leveren voor hun eigen adviesaanvragen. De SER Noord-Nederland heeft dat onder andere gedaan bij het landelijke advies over Krimp en Postinitieel Onderwijs.

Met ingang van 10 september 2014 is mevrouw drs. Mariëtte Hamer voorzitter van de SER. Foto is gemaakt door Christiaan Krouwels.

Regionale SER'en

Zes van de twaalf provincies hebben een eigen SER. Naast de drie noordelijk provincies zijn dat de provincie OverijsselNoord-Brabant en Zeeland. Alleen in Noord-Nederland werken de drie provincies samen sinds 1992 binnen één adviesraad: de SER Noord-Nederland. De secretarissen van deze regionale overlegorganen plegen geregeld overleg. Ze stemmen onderwerpen af en overleggen over actuele adviesportefeuilles. De regionale SER'en werken zoveel mogelijk samen.