Essay 'Balans van de SER Noord-Nederland' › SER Noord Nederland

Essay 'Balans van de SER Noord-Nederland'

Begin 2018 brengt SER Noord-Nederland het laatste advies uit in opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De financiering van SER Noord-Nederland zal vanaf 2018 per afzonderlijke provincie worden geregeld, waarbij de provincie Groningen het belang van SER Noord-Nederland onderkent en bereid lijkt de financiering te continueren. De SER Noord- Nederland heeft een lange traditie van overleg en advisering, in 2017 bestaat de sociaaleconomische advisering in het Noorden 25 jaar. Dit was voor de SER Noord-Nederland een mooie gelegenheid om te evalueren: wat hebben de adviezen van SER Noord-Nederland teweeg gebracht in de noordelijke context? Op verzoek van de SER Noord-Nederland hebben onderzoekers van de Fryske Akademy de regionale advisering onder de loep genomen en dit heeft geresulteerd in het essay ‘Balans van de SER Noord-Nederland, 25 jaar zoeken naar evenwicht in functies’. Het essay is vrijdag 8 december aangeboden aan Groningse commissaris van de Koning, de heer Paas.  

U kunt de volledige essay hier downloaden.

Het essay geeft voorbeelden van de meerwaarde die een kwart eeuw van advisering, overleggen en organiseren van draagvlak teweeg heeft gebracht. Het doet aanbevelingen in de voortdurende zoektocht naar de juiste organisatie van sociaal partnerschap in de regio. De SER Noord-Nederland heeft bestaansrecht door haar overkoepelende functie, waarbij ‘beleidsconcurrentie’ niet telt en partijen op een hoger beleidsniveau tot elkaar kan brengen.

Voor het essay raadpleegden de onderzoekers jaarverslagen en archieven. Daarnaast interviewden zij enkele sleutelfiguren. Uit het onderzoek komt een proces van aanpassing naar voren dat in 2010 begon. In dat jaar werd het regionaal-economische beleid voor Noord-Nederland beëindigd. Hierdoor is de SER Noord-Nederland inhoudelijk gaan verbreden. Er werden nieuwe thema’s omarmd, zoals duurzaamheid, energie en de arbeidsmarkt. Soms kreeg deze verbreding een kritische ontvangst bij noordelijke bestuurders.

Opvallend is dat deze beoordeling enkel op de adviezen zelf is gebaseerd. Daarbij wordt voorbijgegaan aan twee andere functies van een regionale SER, namelijk de overleg- en draagvlakfunctie. De overlegfunctie bracht vakbonden en werkgeversorganisaties regelmatig bij elkaar, hetgeen leidde tot het innemen van gezamenlijke standpunten in beleidsdiscussies. De draagvlakfunctie leidde tot bredere steun voor investeringen in Noord-Nederland.

Mede door de beschreven ontwikkelingen gaat de SER Noord-Nederland onder een andere vlag door. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland beëindigt haar bijdrage met ingang van 2018. De provincie Groningen heeft aangegeven de meerwaarde van de SER Noord-Nederland te zien en met bijdragen van de provincie en SER Nederland wordt het werk van SER Noord-Nederland gecontinueerd.

Indien u geïnteresseerd bent in en gedrukte versie kunt u deze opvragen via info@sernoordnederland.nl