SER Noord-Nederland: informatie organisatie

Over ons

De Sociaal Economische Raad Noord Nederland (SER Noord Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen. Met ingang van 2018 heeft de organisatie een gewijzigde structuur, waarin zij voornamelijk adviezen gaan uitbrengen voor de provincie Groningen. De SER Noord Nederland is daarnaast ook een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten. Hierdoor zijn de sociale partners beter betrokken bij de beleidsontwikkeling en kunnen ze meer invloed uitoefenen.

Ambitie en taken

De belangrijkste taak van de SER Noord-Nederland is het opstellen en uitbrengen van adviezen over onderwerpen die van invloed zijn op de sociale en economische ontwikkeling van Noord Nederland. De Raad brengt gemiddeld drie tot vijf keer per jaar een advies uit en doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. In principe zijn de adviezen van de Raad unaniem.

Verder organiseert de SER Noord-Nederland evenementen en bijeenkomsten om de uitwisseling van informatie over noordelijk sociaal-economisch beleid te stimuleren. Hiervoor nodigt de Raad bestuurders en stakeholders actief uit.

Voorzitter en raadsleden

De SER Noord Nederland telt negen raadsleden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van het SNN benoemt de voorzitter en de raadsleden voor een termijn van drie jaar.

Van de negen raadsleden hebben er drie zitting namens de werkgeversorganisaties: één namens VNO-NCW Noord, één namens MKB Nederland Noord en één namens LTO Noord. De werknemersorganisaties vaardigen drie raadsleden af: één namens FNV Noord, één namens CNV Noord en één namens VCP. De derde groep raadsleden bestaat uit drie deskundigen op de volgende beleidsterreinen: regionale economie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering & energie.

De SER Noord Nederland bestaat uit 9 raadsleden, een onafhankelijk voorzitter.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.

Werkwijze

Vier keer per jaar komt de voltallige Raad bij elkaar. In december maakt de Raad op de website bekend wanneer en waar de vergaderingen van het jaar erop zullen plaatsvinden. Van deze vergaderingen wordt altijd een verslag gemaakt. Verder brengt de Raad elk jaar een jaarverslag uit.

Tijdens de vergaderingen van de Raad komen de adviezen aan de orde die de adviescommissies hebben voorbereid. De raadsleden bespreken deze adviezen inhoudelijk en stellen deze daarna vast. Daarbij streeft de voorzitter naar unanimiteit. Als de Raad een advies officieel heeft vastgesteld wordt deze gepubliceerd op de website.

Historie

De SER Noord-Nederland werd officieel op 3 juli 2007 geïnstalleerd in het provinciehuis in Leeuwarden en is de opvolger van de Sociaal-Economische Adviesraad Noord-Nederland (SEAN). In de SEAN waren naast de sociale partners ook Noordelijke bestuurders vertegenwoordigd . Daarnaast waren de Kamer van Koophandel en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) bij het werk van de SEAN betrokken als adviseurs. Deze situatie veranderde, omdat de sociale partners behoefte hadden aan een eigen platform en het SNN de voorkeur gaf aan een meer onafhankelijk adviesorgaan. Daarom is in 2007 besloten om de SER Noord-Nederland op te richten met een duidelijk onafhankelijke positie. Met ingang van 2018 heeft de organisatie een gewijzigde structuur, waarin zij voornamelijk adviezen gaan uitbrengen voor de provincie Groningen.