Recessie › SER Noord Nederland

ADVIES: Recessie

Gevolgen van de mondiale recessie voor Noord-Nederland

Nadat de SER Noord-Nederland in december 2008 vanwege de kredietcrisis een eerste versnellingsadvies uitbracht, zijn de drie provincies voortvarend aan de slag gegaan met hun eigen provinciale versnellingsagenda’s. Inmiddels is de crisis uitgegroeid tot een mondiale recessie. Op basis van twee onderzoeken heeft de SER Noord-Nederland een advies opgesteld over de gevolgen hiervan voor het Noorden.
 

Download het complete advies: Recessie download

Adviezenoverzicht

Twee onderzoeken

Het eerste onderzoek analyseert wat de stand van zaken is in een aantal sectoren (de energiesector in het bijzonder), welke knelpunten er weggenomen moeten worden en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Het tweede onderzoek behandelt de gevolgen van de kredietcrisis voor het Noorden op basis van de nieuwste landelijke voorspellingen van het Centraal Planbureau. Hieruit blijkt dat het Noorden weliswaar zwaar te lijden krijgt, maar minder erg dan de rest van het land. Ook de daling van banen en het oplopen van de werkloosheid verlopen naar verwachting minder dramatisch.

Focus aanbrengen

De Raad adviseert om te kiezen voor een gezamenlijke focus en lobby, ook als het Rijk besluit te bezuinigen op de uitgezette versnellingsagenda’s. Kansrijke projecten moeten worden voortgezet en beloofde investeringen en subsidies versterkt. Het afromen van de provinciale middelen zou zeer onverstandig zijn.

Duurzaamheid en energie hoog op de agenda

Zet duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Aanvullend op eerdere adviezen bepleit de SER Noord-Nederland het volgende:

  • Onderzoek of niet-gereguleerde infrastructurele projecten versneld kunnen worden gerealiseerd.
  • Accepteer mono-vergisting en andere doorbraaktechnologieën voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie met als doel ook hier versnelling tot stand te brengen.
  • Zorg voor publieke ondersteuning voor flexibele transportsystemen van groen gas.
  • Breng knelpunten op het gebied van de introductie van virtuele groen-gas-levering onder de aandacht bij relevante beleidsmakers.
  • Richt een ‘bouw-crisis-fonds’ op om het 100.000-woningenplan te realiseren.

Opleidingsniveau bepalend voor concurrentiekracht

Het opleidingsniveau bepaalt in steeds grotere mate de concurrentiekracht van een regio. Samenwerking tussen gemeenten, scholingsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties is nodig om de regio voor te bereiden op de nieuwe arbeidsmarkt. Provincies kunnen hierbij een coördinerende en aanjagende rol spelen.

  • Zorg ervoor dat werklozen snel weer aan het werk komen en behouden blijven voor de branche.
  • Zorg voor omscholing voor banen na de crisis.
  • Zorg er in verband met de vergrijzing voor dat groepen op grote afstand van de arbeidsmarkt, langdurig werklozen en ZZP’ers en OZP’ers tijdig bij- of omgeschoold worden.
  • Stimuleer jongeren langer op school te bijven om een hoger opleidingsniveau te behalen en bereid ze voor op de arbeidsmarkt via stageplaatsen of leer/werk-trajecten en een intensief scholingsbeleid.
  • Stimuleer bedrijven stageplaatsen beschikbaar te stellen door bijvoorbeeld bij te dragen in de begeleidingskosten.

Tot slot adviseert de Raad om de lange termijn niet uit het oog te verliezen en verwijst daarbij naar het het brede Strategische Advies KoersVAST uit 2009.