Volledig advies › SER Noord Nederland

Volledig advies

Geachte heer Jorritsma,

In februari jongstleden heeft u ons verzocht een advies uit te brengen over het programma Mooi Nederland. De kernvraag was, u te adviseren in hoeverre noordelijke afspraken noodzakelijk zijn om de gezamenlijke concurrentiepositie te optimaliseren en de ruimtelijke kwaliteit te borgen of te verbeteren en waaruit die afspraken dan moeten bestaan.

De SER Noord-Nederland heeft in haar vergadering van 9 mei jongstleden gesproken over uw adviesaanvraag. Uit de gedachtewisseling kwam nadrukkelijk naar voren dat de raad dit een belangrijk onderwerp vindt. De raad is voornemens voor de zomer van 2009 een strategisch advies uit te brengen met betrekking tot het sociaal economisch beleid 2009 – 2013. Ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke ordeningsopgave zullen integraal onderdeel uitmaken van dit advies. Het programma Mooi Nederland dient ondergebracht te worden in deze brede ruimtelijke ordeningsvisie.

De raad is van mening dat we naar gebiedsontwikkeling moeten in ruimtelijk, economisch en sociaal samenhangende regio’s in het noorden, in samenspraak met provincies en gemeenten. Daarbij is de kwaliteit van zowel het landelijk als het stedelijk gebied en met name overgangen tussen deze gebieden een essentieel punt. Dit dient adequaat vorm te worden gegeven op basis van realistische aannames met betrekking tot ruimtebehoefte voor bedrijvigheid, recreatie en woningbouw etc. Het zou op dit moment prioriteit moeten hebben om voor Noord-Nederland als geheel tot een zo realistisch mogelijk beeld te komen van die toekomstige ruimtebehoefte. De raad is vooralsnog geen voorstander van op zuiver alleen esthetische aspecten gericht ruimtelijk beleid.

Vervolgens heeft de raad zich de vraag gesteld of het ook verstandig is om als kader voor die regiospecifieke gebiedsontwikkeling op basis van realistische ramingen ook een noordelijke structuurschets te maken. Deze vraag zal de raad beantwoorden bij het strategisch advies volgend voorjaar.

Namens SER Noord-Nederland

 

Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders

voorzitter