Het Noorden geeft geen krimp › SER Noord Nederland

Het Noorden geeft geen krimp

ADVIES: Het Noorden geeft geen krimp

Analyse krimpproblematiek

In dit advies analyseert de SER Noord-Nederland de krimpproblematiek in het Noorden. Deze analyse is uitgewerkt in vijf concrete (sub)adviezen, met als doel door middel van een heldere visie de problematiek van krimp in het Noorden op de kaart te zetten. Het advies dient daarnaast ook als input voor de adviesaanvraag over krimp die de landelijke SER behandelt in opdracht van het kabinet.

Twee centrale vragen

Twee vragen staan centraal in het advies van de SER Noord-Nederland. Ten eerste hoe het regionale bedrijfsleven betrokken kan worden bij de aanpak van de krimp en actief hieraan kan bijdragen. Ten tweede de vraag welke kansen de krimp  oplevert aan het landelijk gebied  en hoe deze kunnen worden benut. De SER Noord-Nederland gaat in onderstaande adviezen in op deze twee vragen.

Download het complete advies: Het Noorden geeft geen krimp download

Adviezenoverzicht

1. Faciliteren en stimuleren van economische ontwikkelingen

Krimp biedt kansen. Noord-Nederland heeft ruimte, terwijl elders in het land economische ontwikkelingen stagneren als gevolg van congestie. Het Noorden kan deze ontwikkelingen faciliteren en stimuleren. Van belang daarbij is dat de samenhang tussen de regio’s binnen Noord-Nederland wordt versterkt door te investeren in verbindingen en ICT-infrastructuur. Kansen liggen er op het gebied van onderwijs, zorg, energie en Healthy Ageing.

3. Wet- en regelgeving aanpassen

Het Rijk kan de ontwikkeling van de krimpregio’s bevorderen door huidige wet- en regelgeving aan te passen en uitzonderingen op de bestaande regelgeving toe te staan. Dit is met name van belang bij de samenwerking en schaalvergroting in de zorg en het onderwijs.

Experimenten met nieuwe publiek-private en bovengemeentelijke samenwerkingsvormen zijn alleen mogelijk in gebieden waar het Rijk de regelgeving heeft versoepeld.

4. Bestuurlijke informatie en kennisontwikkeling

Om een effectief krimpbeleid te kunnen voeren is het van belang dat het nieuwe Kenniscentrum Krimp zich verdiept in de achtergronden van de krimp, zoals de dynamiek van migratiestromen, de effecten van demografische trends als vergrijzing en ontgroening en de verschillen tussen dorpen in de krimpgebieden. Ook is het van belang te onderzoeken welke voorzieningen nodig zijn om een krimpregio leefbaar te houden en welke rol locatie en bereikbaarheid hierbij spelen.