Volledig advies › SER Noord Nederland

Volledig advies

Geachte heer Tichelaar,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Zoals u weet is Groningen uitverkoren als 1 van de 4 genomineerden voor de Floriade 2022. Op dit moment wordt er op initiatief van de gemeente Groningen hard gewerkt aan het schrijven van een bidbook daarvoor.

De SER Noord-Nederland is van mening dat de mogelijke komst van de Floriade naar Noord-Nederland een unieke kans is om het Noorden nationaal en internationaal te presenteren als een innovatieve en kansrijke regio. Onder de paraplu van de Floriade 2022 kunnen nadrukkelijk verbindingen worden gelegd tussen de vijf economische clusters in Noord-Nederland. Om dit te realiseren is het van belang dat de kandidatuur voor Floriade 2022 een brede ondersteuning krijgt. SER Noord-Nederland roept door middel van deze brief de noordelijke bestuurders op om gezamenlijk de kandidatuur Floriade 2022 tot een succes te maken voor het hele Noorden. 

De wereldtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per tien jaar gehouden (altijd in NL). Dit jaar vindt de zesde editie van de Floriade plaats in Venlo. In toenemende mate biedt de Floriade mogelijkheden voor duidelijke cross-overs naar andere sectoren. De Floriade 2022 biedt daarmee een unieke kans om het Noorden op de (inter)nationale kaart te zetten. Groningen heeft daar op dit moment een uniek terrein beschikbaar voor, dicht tegen de historische binnenstad aan, te weten het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Dit gebied is goed te ontsluiten en prima bereikbaar. De komende 10 jaar is er de gelegenheid om een nieuw concept voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade neer te zetten, waarbij naast de verbindingen met de clusters in Noord-Nederland, het Noorden ook de kans krijgt om de ambities op het gebied van de biobased economy onder de aandacht te brengen. 

Inhoudelijk zijn er volop aanknopingspunten voor een Floriade waarin we het verhaal van het Noorden aan een breed, internationaal publiek kunnen vertellen:

  • Biobased Economy: Op de Floriade kan het Noorden inzichtelijk maken de unieke uitgangspositie die het heeft voor Biobased Economy, met een stevige primaire sector, daaraan gekoppelde omvangrijke agroindustrie, kennisinstellingen en veel kansen voor toegevoegde waarde creatie.
  • Energy Valley/Energy Port: Op een Floriade kan het Noorden laten zien welke rol het speelt in het nadenken over de wereldwijde energietransitie en energievraagstukken. De Floriade als showcase voor de toepassingen van onze specifieke kennis en ervaring op dit gebied met energie neutrale tuinbouw als uitdaging. 
  • Watermanagement/Wetsus: Op de Floriade kan het Noorden laten zien op welke manier we wereldwijde vraagstukken op het gebied van waterbeheer voorzien van state of the art technologie en typisch Nederlandse antwoorden.
  • Gezondheid/Voedselstrategie/Healthy Ageing: Gezond ouder worden is een globaal vraagstuk waarin Noord-Nederland voorop loopt. Op de Floriade kan het Noorden laten zien tot welke verrassende combinaties baanbrekend denkwerk over regionaal gewortelde voeding, over beweging en een leven lang gezondheid kunnen leiden. 
  • Culturele programmering: De Floriade is een evenement waar op de avonden en in de weekenden het Noorden nadrukkelijk kan laten zien hoe divers, veelkleurig en verassend het culturele klimaat is. 
  • Banden met Duitsland: Een groot deel van de ruim 2 miljoen bezoekers van de Floriade komen traditioneel uit Duitsland. De Floriade 2022 zou om die reden ingezet kunnen worden om de samenwerking met de Duitse partners verder te versterken. 

Dit is bij uitstek een Noord-Nederlands verhaal en vraagt ook om een brede noordelijk steun. Naast deze inhoudelijke verbreding is voor een succesvolle Floriade 2022 ook een brede organisatorische betrokkenheid van het hele Noorden noodzakelijk. De concurrentie tussen de overgebleven partijen is groot en een brede bestuurlijke coalitie is daarom wenselijk. Een Floriade met draagvlak bij drie provincies en vier grote gemeenten is nog niet eerder vertoond en maakt de kandidatuur van Groningen echt uniek.

Eerste verkennende gesprekken wijzen uit dat maatschappelijke partijen verenigd in SER Noord -Nederland, maar ook Energy Valley en het UMCG, bereid zijn hun schouders onder het project Floriade 2022 te zetten. Het is van buitengewoon belang dat de participerende overheden in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zich hierbij aansluiten

De SER Noord-Nederland is van mening dat de Floriade 2022 een uitgelezen kans is om het Noorden op de (inter)nationale kaart te zetten en daarmee de kansen en innovatieve mogelijkheden van de vijf clusters te presenteren. Voor een daadwerkelijk succesvolle Floriade 2022 is een brede bestuurlijke betrokkenheid van het hele Noorden organisatorisch en inhoudelijk noodzakelijk. Wij hopen dan ook dat u in uw rol als voorzitter van SNN dit onder de aandacht van de noordelijke bestuurders wilt brengen en vanuit SNN deze betrokkenheid en verantwoordelijkheid zult oppakken. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben zijn wij natuurlijk te allen tijde bereid deze mondeling toe te lichten. 

met vriendelijke groet,
namens de SER Noord-Nederland

Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders,
voorzitter.