Volledig advies › SER Noord Nederland

Volledig advies

De SER Noord-Nederland is er van overtuigd dat het zinvol is om te onderzoeken of de belangrijkste spelers in Noord-Nederland en het Rijk wederom kunnen komen tot een Energie Akkoord waarin wederzijdse rechten en verplichtingen in een raamovereenkomst worden vastgelegd.

De overwegingen daartoe zijn weergegeven in hoofdstuk 1.

Een dergelijk Akkoord kan, naar de mening van de SER Noord-Nederland, alleen dan functioneel en werkbaar zijn wanneer een overzienbaar aantal beleidsaspecten in hun onderlinge samenhang wordt benoemd waarover partijen overeenstemming hebben. Met andere woorden er dient sprake te zijn van een integraal pakket van maatregelen gericht op verduurzaming van het energiesysteem met tegelijkertijd voldoende focus.

De voorgestelde focus en de overwegingen daartoe staan in hoofdstuk 2.

Op basis van de argumenten waarom een dergelijk Akkoord zinvol is en wat vervolgens daarvan, naar het oordeel van de SER Noord-Nederland, de hoofdbestanddelen zouden moeten zijn, heeft de SER Noord-Nederland gemeend haar uiteindelijke advies het best te kunnen gieten in de vorm van een denkbare Akkoord tekst.

Deze is gespecificeerd in hoofdstuk 3.

Dit advies is in de periode november 2010 – januari 2011 opgesteld door een subcommissie van de SER Noord-Nederland aangevuld met een drietal externe leden, bestaande uit:
- Catrinus J. Jepma (voorzitter)
- Bob Bergsma
- Ferd Crone
- Arnoud Hoogsteen
- Owen Huisman
- Gertjan Lankhorst
- Lambert Zwiers

Ondersteuning werd verleend door Eise Spijker van Joint Implementation Network.