Energie Akkoord Noord-Nederland II › SER Noord Nederland

Energie Akkoord Noord-Nederland II

ADVIES: Energie Akkoord Noord-Nederland II

Nieuw Energie Akkoord nodig

In maart 2011 heeft de SER Noord-Nederland de belangrijkste spelers in Noord-Nederland geadviseerd een nieuw, tweede energieakkoord af te sluiten met het Rijk. Dit akkoord wordt dan de opvolger van het eerste Energie Akkoord, dat in december 2010 afliep. Het Energie Akkoord Noord-Nederland II (EANN II) zou moeten bestaan uit een raamwerk waarin de deelnemers de wederzijdse rechten en verplichtingen vastleggen. Het  akkoord vormt de basis van een aantal nader uit te werken subakkoorden. Een concepttekst voor het Akkoord maakt deel uit van dit advies.

Download het complete advies: Energie Akkoord... download

Adviezenoverzicht

Belangrijkste overwegingen

Er zijn meerdere overwegingen om een nieuw akkoord te sluiten. De twee belangrijkste zijn de volgende. Zo is een nieuw Energieakkoord van groot belang voor de ontwikkeling van Noord-Nederland en draagt het in hoge mate bij aan de succesvolle totstandkoming van een duurzame Energy Valley. Daarnaast heeft het Rijk het Noorden nodig om de landelijke klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De SER Noord-Nederland adviseert partijen daarom te komen tot een nieuw akkoord gericht. Dit akkoord zou zich moeten richten op de verdere versterking van Noord-Nederland als dé duurzame topenergieregio van Noordwest Europa en als hét experimenteergebied voor innovatieve energietransitieprojecten. Het akkoord is een vervolg op het eerste Energie Akkoord Noord-Nederland (EANN I), dat van kracht was in de periode 2006 - 2010.

Zes sterke punten

De nadruk van dit nieuwe akkoord ligt op de zes sterke punten van het Noorden op het gebied van energie en duurzaamheid. De volgende zes punten vormen één geheel en moeten daarom in samenhang worden bekeken. 

2. Voortrekkersrol in Bio-based economy

Noord-Nederland kan een voortrekkersrol spelen op het terrein van de bio-based economy. De regio is zeer geschikt als demonstratiegebied voor bio-based projecten, in het bijzonder op het gebied van de productie, distributie en toepassing van biogas en groen gas. Dankzij de aanwezigheid van strategische, internationale gasspelers zoals Gasunie, GasTerra en NAM en de activiteiten en expertise van het MKB heeft het Noorden op dit gebied een veelbelovende uitgangspositie.

3. E-hub

Het gebied rond de Eemsmond kan zich ontwikkelen tot een Noordwest-Europese E-hub, vanwege de omvangrijke capaciteit en de enorme potentie van onshore stroomopwekking, offshore windenergie en de grote aanlanding van stroom opgewekt uit bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken en Scandinavië. De ontwikkeling tot Europees ‘stopcontact’ is cruciaal in verband met de onvoorspelbaarheid van het aanbod van windenergie en vraagt ondersteuning van zowel de regio als het Rijk.

4. Proeftuin energietransitie-projecten

Het Energy Valley-concept is uitermate geschikt om in te zetten als proeftuin voor energietransitie-projecten, zoals het opzetten van groen gas hubs en het ontwikkelen van experimenteerruimtes voor duurzame innovatie. Daarbij is het onder andere van belang dat regels en procedures worden versneld.

5. Gebruik ondergrond

De ondergrond van Noord-Nederland is geschikt voor initiatieven op het terrein van energiewinning en diverse vormen transport en opslag van bijvoorbeeld gas en CO2. Deze initiatieven kunnen worden gecombineerd met lokale toepassingen in de chemische industrie en de landbouw. Daarbij is het van belang dat het draagvlak onder de bevolking toeneemt. Om de landelijke emissiereductie-doelstellingen te behalen lijkt gebruik van de ondergrond noodzakelijk.

6. 100.000 woningen en 100.000 voertuigen

Noord-Nederland zet zich onverminderd in om het 100.000 woningen- en 100.000 voertuigenplan uit het vorige Energieakkoord (EANNI) te realiseren.