Gevolgen van de kredietcrisis › SER Noord Nederland

ADVIES: Gevolgen van de kredietcrisis

De kredietcrisis in Noord-Nederland

Ook aan de Noord-Nederlandse economie gaat de kredietcrisis niet ongemerkt voorbij.  De SER Noord-Nederland wil met dit advies de provinciebesturen handvatten geven om beter te anticiperen op de gevolgen van deze kredietcrisis.

Download het complete advies: Gevolgen van de kredietcrisis download

Adviezenoverzicht

Verwachtingen

Kijken in de toekomst is onmogelijk en daarom zijn de conclusies van de notitie en de aanbevelingen van de Raad voorzichtig. De Raad verwacht dat de kredietcrisis zal leiden tot een forse recessie, die in Noord-Nederland even wel niet geheel ongunstig zal uitpakken. De consumptie zal naar verwachting niet harder worden getroffen dan elders in Nederland. De Raad verwacht verder dat de export zich door de pakketsamenstelling en de regionale focus staande zal weten te houden. Omvangrijke publieke middelen zijn al eerder toegezegd en historisch gezien is er sprake van een piek wat betreft voorgenomen investeringen in het gebied.

Versnellen door gezamenlijke, regionale aanpak

De Raad adviseert een gezamenlijke, ambitieuze, regionale aanpak van de crisis, waarbij versnellen het sleutelwoord is. Daarbij geeft de Raad de volgende concrete adviezen:

  • Versterk en versnel bestaande programma’s op het gebied van vergroening, infrastructuur en innovatie, niet alleen gericht op grote bedrijven maar specifiek op het MKB. Goede voorbeelden zijn de Innovatieagenda Energie, het 100.000 woningen- en 100.000 voertuigenplan, diverse op duurzaamheid gerichte innovatieprojecten en infrastructurele werken. Ook groene initiatieven in het MKB en in de landbouw vallen hieronder.
  • Versterk en versnel de innovatiekracht van het MKB, niet alleen wat betreft activiteiten die passen bij de erkende ‘pieken’ uit Koers Noord, maar ook activiteiten in bijvoorbeeld de bouw- en metaalsector.
  • Maak procedures en subsidiemogelijkheden transparant, zodat het MKB een duidelijk en compleet overzicht ter beschikking krijgt.
  • Herplaats mensen die nu werkloos worden via om-, her- en bijscholing in andere sectoren om langdurige werkloosheid te voorkomen.
  • Richt de noordelijke mobiliteitscentra versneld in.
  • Zorg ervoor dat toegezegde rijksoverheidsbestedingen geborgd en mogelijk versneld ingevoerd worden. Noord-Nederland heeft hiervoor wel een volle portefeuille met goede substantiële projecten nodig.
  • Inventariseer zo snel mogelijk de kwetsbaarheid van voorgenomen investeringsplannen in Noord-Nederland van meer dan € 10 miljoen.
  • Ga wat betreft voorgenomen kleinere investeringen steekproefsgewijs na of deze nog levensvatbaar en financierbaar zijn.