Verslag presentatie KoersVAST 2.0 en Actieagenda voor Groei › SER Noord Nederland

Verslag presentatie KoersVAST 2.0 en Actieagenda voor Groei

NIEUWS: Verslag presentatie KoersVAST 2.0 en Actieagenda voor Groei

Op vrijdag 6 maart presenteerde de SER Noord-Nederland haar middellangetermijnadvies KoersVAST 2.0 en de Actieagenda voor Groei in het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen. Rode draad: versterken van de Noord-Nederlandse regio door in te zetten op de groei van de economie en de werkgelegenheid. SNN-voorzitter John Jorritsma nam advies en agenda in ontvangst.

Nieuwsoverzicht

Koersvast investeren in een sterk Noord-Nederland

KoersVast 2.0 en de Actieagenda zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning Noord-Nederland die in december 2014 werd gepubliceerd. Daarbij zijn vijf opgaven voor de toekomst geformuleerd, gericht op de groei van de economie en de werkgelegenheid. Frans Jaspers, voorzitter van SER Noord-Nederland, benadrukte het belang om deze actief aan te pakken. “Wij bieden de politiek een kansrijke actieagenda aan waarin we aangeven wat er moet gebeuren de komende periode. Het gaat erom dat we over de sectoren en provinciegrenzen heen zaken in beweging brengen en aansluiten bij wat er landelijk en in Europa gebeurt.”

Het verhogen van het groeivermogen

Om het groeivermogen van Noord-Nederland te verhogen is het essentieel om te investeren in innovatie en export en om gebruik te maken van de kracht van het MKB. Verder adviseert de SER Noord-Nederland om vast te houden aan de focus op clusters, juist omdat echte resultaten van zo’n aanpak pas na 20 tot 30 jaar zichtbaar zijn. De noordelijke clusters staan op het punt door te breken en juist daarom is het essentieel om door te gaan met de inzet op de sectoren water, energie, healthy ageing, agrifood en chemie. Daarnaast is er een infrastructuur nodig waarbinnen veelbelovende startups kunnen bloeien, onder andere door instrumenten als incubators, living labs en campussen rondom de kennisinstellingen te stimuleren. Twee icoonprojecten kunnen de groei van het noorden verder aanjagen: een project gericht op innovatief en duurzaam bouwen, waarbij het aardbevingsgebied als aanjager kan dienen, en een project gericht op healthy ageing, met nadruk op het ontwikkelen van medische technologieën voor ‘personlized & customized health’.

Het vergroten van het adaptief vermogen

De combinatie van een dalende beroepsbevolking en het feit dat Noord-Nederland een typische mbo-economie heeft vormt een risico voor de regionale economie. Het is daarom van belang om te investeren in werkgevers en werknemers. Zo zou de regio goed kunnen dienen als voorbeeldregio voor Leven Lang Leren. Ook adviseert KoersVAST 2.0 om de betrokkenheid tussen ondernemers en onderwijs actief te bevorderen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een Noordelijk Scholingsfonds.

Het versterken van de stedelijke en landschappelijke regio’s

De verschillen binnen de regio zijn nog te groot en daarom adviseert SER Noord-Nederland om de stedelijke en landschappelijke regio’s te versterken. Het stedelijk gebied groeit met de stad Groningen als trekker. Het is van belang om deze trend actief te ondersteunen. Om te voorkomen dat de landschappelijke delen van de regio te sterk krimpen is het van belang in te zetten op verbindingen: zowel op het gebied van vervoer en digitale infrastructuur.

Het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor inactieven op de arbeidsmarkt

Verder staan er aanbevelingen in KoersVAST 2.0 om een nieuwe perspectief te ontwikkelen voor  de inactieven op de arbeidsmarkt door het bevorderen van ondernemerschap  en de overheid in te zetten als werkgever. Een andere aanbeveling is in te zetten op onderwijs- en re-integratieprogramma’s.

Het versterken van de (internationale) positie van Noord-Nederland

Tot slot wijst KoersVAST 2.0 op het belang om de (internationale) positie van Noord-Nederland te versterken door bestuurlijk meer samen te werken, internationale studenten en kenniswerkers aan te trekken en als landsdeel eensgezind op te trekken in Brussel.

Positieve reacties van de sociale partners

Tijdens de presentatie lieten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers weten dat ze positief staan tegenover de aanbevelingen. Alfred Welink, voorzitter van VNO-NCW Noord: “Om economische groei te bevorderen in dit prachtige gebied, heb je een stip op de horizon nodig. We moeten samen optrekken om die groei mogelijk te maken. Daarvoor hebben we niet alleen een gezamenlijke visie nodig, maar moeten we dit allemaal willen.” MKB Noord-voorzitter Kremer wees erop dat ondernemers niet allemaal hetzelfde nodig hebben. “Een deel vindt zijn weg wel, maar er zijn er ook die zeven jaar crisis achter de rug hebben. Die hebben geen tijd en energie om te werken aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Die hebben hulp nodig om de weg naar de kennisinstellingen te vinden.” Arno Hoogsteen, voorzitter van FNV Noord, juichte de inspanningen op het gebied van werkgelegenheid toe: “Economische ontwikkeling leidt niet automatisch tot meer werkgelegenheid. Daarom hebben we een scholingsfonds nodig zodat mensen nieuwe vakken en vaardigheden leren. Zo werken ze aan hun eigen werkzekerheid.”

Steun vanuit de SER

De landelijke voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer wees op het belang voor de gezamenlijke inzet voor Noord-Nederland en gaf aan de noordelijke plannen van harte te ondersteunen. “Het is mooi om te zien hoe overheden, kennisinstellingen en ondernemers de handen ineen slaan om nieuwe economische ontwikkelingen tot stand te brengen en de regionale arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Vertrouwen is het sleutelwoord: hoe zorgen we ervoor dat ondernemers weer het vertrouwen hebben om meer personeel aan te nemen? Om dat vertrouwen te kweken is samenwerking essentieel.” Een landelijke adviesaanvraag over leren in de toekomst sluit in haar ogen goed aan met KoersVAST 2.0. “Daarbij kijken we naar welke vaardigheden van belang zijn vanuit het perspectief van de ondernemer. Verder gaan we een adviestraject in over stedelijke ontwikkeling. Daarbij willen we nadrukkelijk kijken naar de rol die grote steden als Groningen en Leeuwarden spelen als economische motor van een groot gebied."

Nieuwsoverzicht