Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

NIEUWS: Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

 

SER Noord-Nederland: De uitdagingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vragen om samenwerking van gemeenten en provincies.

“Het is niet reëel te verwachten van gemeenten dat ze voldoende werk genereren voor iedereen die ook daadwerkelijk kan werken. Maar tegelijkertijd zijn er wel degelijk kansen en mogelijkheden. Hiervoor is het alleen wel noodzakelijk dat ze gaan samenwerken. Geen enkele gemeente in Noord-Nederland kan het alleen” Aldus Jouke van Dijk, Voorzitter van de adviescommissie Arbeidsmarkt en Scholing van de SER Noord-Nederland naar aanleiding van het vandaag door haar uitgebrachte tussentijdse advies over de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht

SER Noord-Nederland is voor uit lopend op de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) begin dit jaar gestart met een ongevraagd adviestraject over de kansen en mogelijkheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Ter voorbereiding op dit adviestraject is het CAB en de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om onderzoek te doen naar de aard en omvang van de doelgroep WWnV in de verschillende gemeenten (aanbodszijde) en de absorptiecapaciteit (vraagzijde) van deze groep op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Uit het onderzoek is gebleken dat op dit moment een kleine 90.000 mensen behoren tot de doelgroep die zou vallen onder de wet WWnV. Op basis van een vertaling van landelijke cijfers kan worden gesteld dat ca. 13.000 mensen géén afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze groep zou in principe direct aan de slag kunnen bij reguliere werkgevers. Daarnaast is er een groep van 37.000 tot 50.000 mensen die op dit moment een afstand tot de arbeidsmarkt heeft en daardoor aanpassingen nodig heeft (in fysieke zin of bijvoorbeeld in de zin van opleiding) om bij een reguliere werkgever te kunnen werken. Tenslotte is er een groep van 27.000 tot 39.000 personen voor wie werken in een reguliere omgeving niet haalbaar is. Voor deze laatste groep bieden sociale werkplaatsen de mogelijkheid om toch te participeren in de samenleving.

Voor de 50.000 tot 62.000 personen die beschikbaar zijn voor werken bij een reguliere werkgever zullen echter op laag en elementair niveau de komende jaren zo’n 25.000 banen beschikbaar komen. Hierbij moet deze groep bovendien concurreren met nieuwkomers op de arbeidsmarkt, waaronder schoolverlaters. Jouke van Dijk: “voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de kans dat zij een baan kunnen krijgen alleen reëel met beleid dat meer gericht is op het creëren van arbeidsintensief laaggeschoold werk en met beleid gericht op een aangepaste vraag bij werkgevers. Maar het is erg waarschijnlijk dat er veel minder banen beschikbaar komen dan nodig zijn om iedereen aan het werk te krijgen. Om te voorkomen dat werkgevers belaagd worden door de verschillende gemeenten is het van belang dat er regionaal één punt komt van waar uit bemiddeld kan worden tussen werkgevers en gemeenten en wat de mogelijkheden heeft om de instrumenten die beschikbaar zijn integraal in te zetten. Daarnaast lijkt, gezien de aantallen voor wie een reguliere baan niet haalbaar is, een forse uitbreiding van het huidige aantal arbeidsplaatsen in sociale werkplaatsen noodzakelijk.”

Hoewel de wet WWnV inmiddels controversieel is verklaard, verwacht SER Noord-Nederland dat gemeenten in welke vorm dan ook een grotere verantwoordelijkheid zullen krijgen over het arbeidsmarktbeleid, waarbij er een vereenvoudiging van het aantal regelingen zal komen en de taken zullen worden gedecentraliseerd naar de gemeenten en er tegelijkertijd flink bezuinigd zal worden op het beschikbare budget voor uitkeringen en re-integratie naar verwachting. Het is daarom goed dat gemeenten nu al gaan nadenken over hoe dat het beste kan worden ingevuld. Met dit onderzoek heeft SER Noord-Nederland gemeenten op weg willen helpen in het denkproces. Begin volgend jaar is de SER Noord-Nederland voornemens om met een vervolg advies te komen waarin mogelijke oplossingsrichtingen centraal zullen staan.

 

18 oktober 2012

Nieuwsoverzicht