Routekaart Leven Lang Ontwikkelen › SER Noord Nederland

Routekaart Leven Lang Ontwikkelen

NIEUWS: Routekaart Leven Lang Ontwikkelen

Op donderdag 14 maart hebben gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen en Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad van Nederland, de 'Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen' ontvangen van Arnoud Hoogsteen, lid SER Noord-Nederland namens FNV. In dit advies stelt de SER Noord-Nederland een aanpak voor om Leven Lang Ontwikkelen bij het mkb in het noorden te stimuleren. De aanpak is gericht op alle werkenden: zowel werknemers als werkgevers. Direct naar de Routekaart Leven Lang Ontwikkelen.

Nieuwsoverzicht

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland geeft aan dat het aanbod van arbeid niet past bij de vraag van werkzoekenden en dat het probleem zal de komende jaren alleen maar groter zal worden. Zij adviseert een vernieuwende aanpak van ontwikkeling van werkenden met als belangrijk onderdeel om-, her- en bijscholing. In de routekaart van SERNN wordt gekozen voor een sectorale benadering in samenwerking met partijen die voor die sector van belang zijn en ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering willen aangaan.

SER Noord-Nederland adviseert onder andere om een mobiliteitsfonds op te zetten, dat scholing van werkenden kan ondersteunen samen met de mogelijkheden van de sectorale Organisatie- & Ontwikkelings-fondsen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om van de ene sector door te stromen naar een andere. Zo worden bijvoorbeeld werkenden in administratieve beroepen, die door de verdergaande digitalisering onder druk staan, gestimuleerd en gefaciliteerd tot ontwikkeling naar beroepen in andere sectoren waar tekorten bestaan aan goed opgeleid personeel.

Om ervaring met deze routekaart op te doen, wordt begonnen met een pilot over de consequenties van de energietransitie voor de arbeidsmarkt in Groningen. Door de energietransitie verdwijnen aan de ene kant banen in de fossiele energievoorziening, aan de andere kant ontstaan er juist banen bij bedrijven die zich op duurzame energie richten. Maar de mensen die hun baan zien verdwijnen, zijn prima in staat om die nieuwe banen in te vullen. Maar dat vraagt wel om een aanpak die deze transitie en mobiliteit faciliteert. Het ontwikkelde regiemodel in de routekaart kan op basis van de ervaring met de pilot verbreed worden naar andere sectoren. Ook is een opschaling naar Noord-Nederland een goede mogelijkheid om meer werkenden te kunnen helpen.

Gedeputeerde Brouns: "Groningen moet van het gas af.  De energietransitie is voor onze provincie dan ook een zeer belangrijke opgave. Voor onze regio kan de energietransitie economisch goede kansen bieden en nieuwe banen opleveren. Investeren in scholing zal hierbij ook nodig zijn."

Mariëtte Hamer: "Met de Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen sluit de SER Noord-Nederland aan bij de actieagenda van de nationale SER voor een Leven Lang Ontwikkelen. Op verzoek van de ministers van SZW en OCW fungeert de nationale SER als aanjager van initiatieven om een positieve en sterke leercultuur tot stand te brengen in Nederland. De Groningse routekaart is daar een voorbeeld van. Dat willen wij graag ondersteunen. De pilot rond energietransitie past bovendien goed in de afspraken in het ontwerp klimaatakkoord. Ook daarom willen wij dit graag ondersteunen."

Arnoud Hoogsteen; voorzitter adviescommissie SER Noord-Nederland: “Er wordt al heel lang gepraat over de problemen die werkenden hebben als zij hun werk dreigen te verliezen. Zij verliezen vaak hun zekerheden en gaan er in inkomen bijna altijd op achteruit. Wij zijn optimistisch dat met de steun van de provincie Groningen en de landelijke SER, er nu stappen gezet worden om meer te investeren in de ontwikkeling van werkenden.”

v.l.n.r. Mariëtte Hamer, voorzitter SER Nederland, Arnoud Hoogsteen, lid SER Noord-Nederland en gedeputeerde Patrick Brouns, provincie Groningen
v.l.n.r. Mariëtte Hamer, voorzitter SER Nederland, Arnoud Hoogsteen, lid SER Noord-Nederland en gedeputeerde Patrick Brouns, provincie Groningen
Nieuwsoverzicht