Raadsvergadering april 2017 › SER Noord Nederland

Raadsvergadering april 2017

NIEUWS: Raadsvergadering april 2017

De raadsvergadering van woensdag 12 april stond in het teken van het opzetten van de (nieuwe) adviestrajecten voor 2017. Naast de adviesvraag van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) over de noordelijke arbeidsmarkt, als vervolg op het afgeronde advies ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’, zijn de separate adviesvragen van de Provincie Groningen inzake ‘Infrastructuur na 2023’ en ‘Zorgeconomie’ besproken. 

Nieuwsoverzicht

Er is al een goed begin gemaakt in de adviestrajecten over de noordelijke arbeidsmarkt, waarin o.a. de effectiviteit van scholingsinstrumentarium onder de loep wordt genomen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de gemeenten over hun huidige inzet, beleid en samenwerkingsrelaties ten behoeve van de arbeidsmarkt. Uit de eerste gesprekken in het kader van deze trajecten is gebleken dat het advies ’Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ door de geïnterviewden wordt herkend en men de noodzaak inziet voor het uitvoeren van de aanbevelingen. In het vervolg van dit traject zullen nog meerdere interviews nodig zijn en wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De eerste contouren van het advies zullen naar verwachting na de zomerperiode besproken worden.

Tijden de raadsvergadering werd een terugkoppeling gegeven van een werksessie met deskundigen en vertegenwoordigers van de sociale partners voor het advies ‘De noordelijke infrastructuur na 2023’. Deze werksessie was op 30 maart jl. en heeft een aantal goede inzichten opgeleverd voor het te schrijven advies. De raad gaf aan dat het goed is om in het advies te kiezen voor een duidelijke afbakening van de problematiek.

Voor de adviesvraag over de Zorgeconomie lag een eerste globale verkenning voor, waarin een aantal knelpunten werd beschreven. Er zijn duidelijke raakvlakken met het lopende adviestraject over Personalized & Customized Health, dat binnenkort wordt afgerond. Het is daarom goed om beide trajecten goed ten opzichte van elkaar af te bakenen.

De volgende raadsvergadering van SER Noord-Nederland zal plaatsvinden op woensdag 21 juni vanaf 15.00 bij SER Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht