Noordelijk Ruimtelijk Planbureau gewenst › SER Noord Nederland

Noordelijk Ruimtelijk Planbureau gewenst

NIEUWS: Noordelijk Ruimtelijk Planbureau gewenst

De SER Noord-Nederland pleit voor een Noordelijk Ruimtelijk Planbureau als noordelijke denktank voor grensoverschrijdende visievorming. Daarnaast moet door de maatschappelijke en publieke partners gezamenlijk een integrale noordelijke ruimtelijke ontwikkelingsvisie- en kaart worden gemaakt. Dit schrijft de SER Noord-Nederland in een advies over de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht

Noord-Nederland zal de komende jaren sterker dan de afgelopen decennia moeten acteren op eigen kracht. Afnemende overheidsfinanciën zijn daar een belangrijke factor bij. Tegelijkertijd wordt ons landsdeel geconfronteerd met tamelijk onafwendbare veranderingen in het ruimtegebruik. De krimp van de bevolkingsomvang in enkele delen van het Noorden en de voortgezette groei van stedelijke regio’s zijn van dat laatste het meest in het oog springend.

Het Noorden heeft de laatste jaren in de economische ontwikkeling een behoorlijke inhaalslag gemaakt ten opzichte van de rest van het land. Een sterke dienstensector is daarbij een bepalende factor geweest. Diensten en kennisintensieve productie zullen de komende jaren bepalend zijn voor economische groei. Dit type activiteiten heeft een sterke relatie met verstedelijking. De concurrentieslag speelt zich daardoor steeds meer af tussen ‘urban regions’.

Noord-Nederland kent geen grote stedelijke agglomeraties. Er is sprake van een divers patroon van verstedelijking. De raad signaleert een noordelijk centrumgebied, grofweg gelegen tussen de steden Groningen, Assen, Hoogeveen, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden (met inbegrip van deze steden). De kwaliteit van dit centrumgebied is dat het een netwerkagglomeratie zou kunnen zijn die behoorlijk vrij is van ernstige verkeerscongestie en die een fantastische combinatie van stedelijke en landelijke woonmilieus vormt. Een hoofdopgave van een Noord-Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsvisie is van dit gebied een samenhangende ‘urban region’ te maken. De kunst daarbij is de complementariteit van verschillende steden en landelijke gebieden te onderkennen. Op basis daarvan kan krachtig worden ingezet op versterking van het draagvlak van de samenstellende delen van het centrumgebied. Een vernieuwde opvatting over de interne ontsluitingsstructuur binnen dit gebied hoort daarbij.

Het versterken van draagkracht door provinciegrens overschrijdende ontwikkeling speelt ook bij een aantal andere thema’s. Te noemen zijn recreatie, toerisme, zorgeconomie, water en energie. De economische mogelijkheden rond deze thema’s kunnen aanmerkelijk worden vergroot en meer kansen worden benut wanneer het organiserend vermogen op noordelijke schaal wordt gebracht.

Tenslotte is er een opgave voor hernieuwde gebiedsontwikkeling in de onderscheiden deelregio’s binnen het Noorden. Verschuivende patronen van krimp en groei zijn daar aanleiding voor. De kunst is te voorkomen dat iedereen zich op dezelfde ontwikkelingsperspectieven richt. Een noordelijk kader voor decentrale gebiedsontwikkeling is gewenst in de actuele situatie van kritischer groeiperspectieven.

 

23 juni 2010

Nieuwsoverzicht