RIS

Reactie SER Noord-Nederland op Noordelijke Innovatie Agenda (RIS Uitvoeringsagenda)

NIEUWS: Reactie SER Noord-Nederland op Noordelijke Innovatie Agenda (RIS Uitvoeringsagenda)

Het bedrijfsleven centraal, vasthoudend en constant beleid waar het gaat om de noordelijke speerpunten en nadrukkelijk aandacht voor het bredere MKB. Met deze keuze geeft de Taskforce RIS richting aan de complexe dynamiek waaraan innovatiebeleid onderhevig is. Deze lijn kan SER Noord-Nederland van harte ondersteunen en in deze herkent zij nadrukkelijk de aanbevelingen die ze heeft gedaan in het kader van het onlangs uitgebrachte advies over innovatieondersteuning aan het MKB "Aan de Slag”.

Nieuwsoverzicht

Tegelijkertijd is SER Noord-Nederland ook kritisch. Onder andere waar het gaat om de mate waarin de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) ook een bijdrage levert in het realiseren van nieuwe en vasthouden van bestaande werkgelegenheid. Hoewel SER Noord-Nederland zich realiseert dat de NIA breder is dan enkel de Europese Fondsen, is het creëren van werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden wel een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de door de Europese Commissie gewenste inclusieve groei. Het is dus een belangrijke opgave om in de verdere uitwerking nadrukkelijk de Innovatieagenda te verbinden aan de groei van werkgelegenheid.

Ook heeft SER Noord-Nederland in haar reactie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mate waarin binnen de NIA kenniscirculatie tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen kennisinstellingen onderling georganiseerd wordt. Terecht wordt zoals gezegd hierbij het eerste initiatief bij het bedrijfsleven gelegd. Echter in het creëren van een goede kennisbasis blijft het ook noodzakelijk om te investeren in een kennisinfrastructuur die de research/innovatie/kenniscirculatie mogelijk maakt, op basis waarvan we in Noord-Nederland verder kunnen groeien.

De reactie van SER Noord-Nederland op de NIA is gedaan op verzoek van het Dagelijks Bestuur van SNN. De NIA is tot stand gekomen na een intensief traject waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen en ook SER Noord-Nederland input heeft kunnen leveren. Eind juni heeft dat geleid tot een concept NIA welke in de vergadering van 27 juni jl. besproken is in de SER Noord-Nederland vergadering. De volledig reactie van SER Noord-Nederland is hier te lezen.

Nieuwsoverzicht