Innovatief bedrijfsleven centraal in strategie naar Brussel › SER Noord Nederland

NIEUWS: Innovatief bedrijfsleven centraal in strategie naar Brussel

“Het brede innovatieve bedrijfsleven in Noord-Nederland biedt de beste kansen om zowel aan de doelstellingen van Brussel, namelijk slimme, duurzame en inclusieve groei, als aan de eigen regionale doestelling, het inlopen van de sociaal economische achterstanden waaronder werkgelegenheid, te voldoen. Met name op het gebied van toepassingsgerichte innovatie zijn veel ontwikkelmogelijkheden in Noord-Nederland. Regionale Human Capital Agenda’s gericht op het beter verbinden van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de hele keten (mbo-hbo-wo) zouden hierbij kunnen helpen”, aldus Geert Sanders, voorzitter van de SER Noord-Nederland naar aanleiding van het vandaag uitgebrachte advies ‘Met Kennis Beter’.

Nieuwsoverzicht

Door middel van dit advies geeft SER Noord-Nederland een eerste aanzet voor een strategie voor Noord-Nederland gericht op de nieuwe Europese Programmaperiode 2014-2020. In deze nieuwe periode zal Brussel zich veel meer dan nu het geval is op resultaten en de afrekenbaarheid daarvan richten. Omdat deze resultaten al gedurende de periode en zeker in 2020 zichtbaar moeten zijn, is het van belang om keuzes te maken. SER Noord-Nederland geeft in haar advies 7 uitgangspunten aan waarlangs deze strategie zou kunnen worden opgebouwd. 

Deze 7 punten zijn:

  1. Zet krachtig in op het brede en innovatieve bedrijfsleven.
  2. Richt met name op toepassingsgerichte innovatie.
  3. Focus op de vier regio specifieke specialisaties Agribusiness, Lifesciences/Healthy Ageing, Energie en Recreatie & Toerisme.
  4. Gebruik de 3 maatschappelijke trends, verdere verduurzaming via de biobased society, niet sector gebonden technologie als ICT en sensortechnologie als basis voor toegepaste innovatie en het belang van verdere internationalisering van het bedrijfsleven, om cross-overs te realiseren.
  5. Leg verbindingen tussen de netwerken van de kennisinstellingen en het bedrijfsleven door het opstellen van regionale Human Capital Agenda’s .
  6. Houd rekening met de lange termijn agenda, onder andere door nadrukkelijk de synergie te zoeken met andere Europese programma’s als het onderzoeksprogramma Horizon 2020.
  7. Werk samen, zowel tussen de verschillende overheden, als tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, om de Europese en regionale doelstellingen voor 2020 te realiseren.

Geert Sanders: “Ons advies is een eerste bouwsteen. De komende tijd zullen deze punten met alle stakeholders verder moeten worden uitgewerkt. Zoals ook tijdens onze consultatie bleek is de betrokkenheid groot. Het is zaak om deze betrokkenheid vast te houden.”

Ter ondersteuning van het advies ‘Met Kennis Beter’ had SER Noord-Nederland de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd onderzoek te doen, gericht op het identificeren van de voor Noord-Nederland meest belovende specialisaties, gegeven de sectorale opbouw van de economie en de eigen regiokenmerken. Daarnaast heeft het door middel van een online consultatie, stakeholders, gemeenten en het geïnteresseerde publiek gevraagd om input te leveren voor het advies. Hier hebben 39 organisaties gebruik van gemaakt. Deze reacties zijn meegenomen bij het opstellen van het advies.  

 

20 juli 2012

Nieuwsoverzicht