Nieuwe opzet van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, met nieuwe leden en een nieuwe voorzitter › SER Noord Nederland

NIEUWS: Nieuwe opzet van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, met nieuwe leden en een nieuwe voorzitter

In het afgelopen jaar bestond het 'Sociaal Economisch Advies' 25 jaar in Noord-Nederland. SER Noord-Nederland heeft daarom het essay ‘Balans van de SER Noord-Nederland, 25 jaar zoeken naar evenwicht in functies’ laten opstellen door de Fryske Academy, waarin wordt ingegaan op het belang van deze adviesrol. Daarnaast speelde in 2017 de vraag hoe het SNN de adviesrol zag van SER Noord-Nederland en bij elkaar heeft dit geleid tot een andere invulling van SER Noord-Nederland, gesteund door de provincie Groningen en de SER Nederland. Ook de samenstelling van de Raad is hierdoor enigszins gewijzigd, kleiner van opzet, enkele nieuwe leden én een nieuwe voorzitter. Dit is Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur en portefeuillehouder sociale en ruimtelijke economie van de Waddenacademie. De adviesvragen in 2018 gaan over concrete acties om een aantal problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, flexibilisering van het onderwijs en sociaal ondernemerschap.

De werkgevers en werknemers in het Noorden hechten  veel waarde aan een adviesorgaan als de SER Noord-Nederland. Advisering over sociaal-regionale economische issues blijft de kerntaak, maar in de gewijzigde opzet komt meer aandacht voor de praktische implementatie van de adviezen.

De provincie Groningen heeft de verworvenheden van een adviesorgaan als de SER Noord-Nederland erkend en heeft aangegeven de SER Noord-Nederland te willen financieren. Of zoals de heer René Paas, Commissaris van de Koning, het verwoordde tijdens de aanbieding van het essay: "Ik hoop van harte dat we in Noord-Nederland, waar het sociaaleconomisch niet vanzelf gaat, maximaal profiteren van de aanwezigheid van onze Sociaal Economische Raad".

Tot nog toe werd de SER NN gefinancierd door de nationale SER en het SNN, nu door SER Nationaal en voorlopig alleen nog de Provincie Groningen, die advies heeft gevraagd over uitvoering van concrete acties gericht op oplossingen voor een aantal problemen op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en sociaal ondernemerschap.

In de nieuwe opzet is adviesraad wat compacter, bestaande uit negen leden. De meeste leden blijven, maar er komt een nieuwe voorzitter: Jouke van Dijk als opvolger van Frans Jaspers, een nieuwe afgevaardigde vanuit het CNV en een nieuw onafhankelijk lid deskundige, prof. Sietske Waslander. Jouke van Dijk is een oude bekende van SER Noord-Nederland. Tot en met 2015 was hij onafhankelijk lid-deskundige op het terrein van Arbeidsmarkt en Scholing.

In de afgelopen twee jaar heeft de oud-voorzitter Frans Jaspers zich  sterk gemaakt voor continuering van SER Noord-Nederland en met de hernieuwde opzet heeft hij ook aangegeven dat het tijd wordt voor een andere invulling van het voorzitterschap. SER Noord-Nederland is de heer Jaspers zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de nieuwe invulling van de SER Noord-Nederland.

In de nieuwe vorm bestaat de SER Noord-Nederland uit 9 leden, drie vanuit elke geleding.

  • Namens de werkgevers: Lambert Zwiers (VNONCW-Noord), Renate Westdijk (MKB-Noord), Paul Bos (LTO-Noord).
  • Namens werknemers: Arnoud Hoogsteen (FNV), Henk Petersen (CNV), vacature (VCP).
  • Onafhankelijke deskundigen: Prof. Rudy Rabbinge, Prof. Steven Brakman, Prof. Sietske Waslander.

Noot voor de pers: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Herman Bloupot (secretaris SER-Noord-Nederland), tel. 06-15068094.

Nieuwsoverzicht