Kort verslag van de vergadering dd. 08-05-2014 van SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Kort verslag van de vergadering dd. 08-05-2014 van SER Noord-Nederland

NIEUWS: Kort verslag van de vergadering dd. 08-05-2014 van SER Noord-Nederland

Onderstaand kunt u een kort verslag lezen van de belangrijkste agendapunten van de vergadering van 8 mei 2014 van SER Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht

1. Groeiagenda

De voorliggende startnotitie “Groeiagenda 2015-2020” is vastgesteld. Deze notitie is het beginpunt van een adviestraject, gericht op een actieagenda voor de komende 4 à 5 jaar, waarbij het de bedoeling is een bredere insteek te kiezen dan alleen de speerpunten en waarbij een groot draagvlak is bij het bedrijfsleven. In de actieagenda moeten concrete voorstellen komen. Hierbij zal nadrukkelijk ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van het RIS3 traject, zodat geen zaken dubbel worden gedaan.

Besloten wordt verder de naam Groeiagenda 2015-2020 te wijzigen in “Actieagenda voor de groei 2015-2020” en wordt de agendacommissie door de vergadering gemandateerd om het adviestraject verder in te vullen.

2. Startnotitie Ondergrond

De startnotitie Ondergrond bevat een aanzet voor een adviestraject dat de integrale benadering van de diepe ondergrond beoogt. Met het vaststellen van deze startnotitie zal een adviestraject over dit onderwerp worden opgestart.

Door de raad wordt bij de bespreking van de startnotitie benadrukt dat de nadruk van het adviestraject moet liggen op de sociaal-economische effecten. Met het advies van SER Noord-Nederland kan op die manier een bijdrage worden geleverd aan de landelijke discussie over dit onderwerp.

Besloten wordt de adviescie. Ruimtelijke Ordening te vragen een advies voor te bereiden.

 

3. Begroting 2015

De begroting 2015 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Nieuwsoverzicht