Koers Noord mist scherpe analyse en concrete ambities › SER Noord Nederland

Koers Noord mist scherpe analyse en concrete ambities

NIEUWS: Koers Noord mist scherpe analyse en concrete ambities

De SER Noord-Nederland stelt dat in Koers Noord, de noordelijke invulling van de rijksnota "Pieken in de Delta", onvoldoende wordt uitgegaan van de regionale problematiek in Noord-Nederland. Volgens de Raad probeert de nota teveel te voldoen aan procedures, regels en voorschriften uit Den Haag en Brussel. Daardoor worden een scherpe analyse en concrete ambities gemist. 

Nieuwsoverzicht

SER Noord-Nederland adviseert daarom een actuele situatieschets en knelpuntenanalyse voor de regio op te stellen met betrekking tot kennis, arbeid en inkomen. De huidige anlyse is niet actueel genoeg. Daarnaast zou de noordelijke strategie zich volgens de Raad vooral moeten richten op de kern van het probleem; het scholingsniveau in Noord-Nederland moet omhoog, de werkgelegenheid is te weinig gericht op innovatie en te weinig gericht op R&D.

De SER Noord-Nederland is van mening dat er op basis van deze analyse concrete ambities gesteld moeten worden gericht op versterking van het MKB met betrekking tot innovatie, export en opleidingsniveau van het personeel. Ook moet aandacht besteed worden aan een visie op zorgeconomie en wooneconomie in relatie tot het goede leefklimaat in Noord-Nederland. 

De Raad steunt het uitgangspunt van Koers Noord dat clustering kan leiden tot agglomeratievoordeel. Kernzones en stedelijke netwerken blijven belangrijk. De Raad mist echter de ambities voor deze opgave waar het bijvoorbeeld gaat om de perifere gebieden, de instrumenten voor een vitaal platteland en de werkgelegenheidsimpulsen die nodig zijn. 

Tenslotte acht de SER Noord-Nederland het van groot belang dat kansrijke initiatieven opgepakt en ondersteund worden door marktpartijen en kennisinstellingen. Hier zijn succesvolle voorbeelden van te noemen, zoals de Horizon aanpak. De Raad adviseert ook voor deze regio een "gideons" aanpak te vinden die zijn vruchten afwerpt voor het realiseren van versterking van het in de regio gevestigde bedrijfsleven. 

 

28 januari 2008

Nieuwsoverzicht