Grote uitdagingen én kansen in het Noorden › SER Noord Nederland

Grote uitdagingen én kansen in het Noorden

NIEUWS: Grote uitdagingen én kansen in het Noorden

Uitdagingen op de arbeidsmarkt, vernieuwing van het winkelaanbod en kansen bij het benutten van de ondergrond. Over deze en andere actuele onderwerpen hebben wij het afgelopen jaar advies uitgebracht. Het jaarverslag 2016 geeft een overzicht.

Nieuwsoverzicht

Onafhankelijk en breed gedragen advies
Om eerst op onze rol in te gaan: de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland is een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en onafhankelijke deskundigen zitten. Deze brede samenstelling is onze kracht. Wij geven deskundig én onafhankelijk advies over belangrijke sociaaleconomische thema’s. Meestal vragen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland hierom. Soms komt het verzoek van een afzonderlijke provincie.

Regiodeal voor arbeidsmarkt
De grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn het actueel houden van de kennis van mbo’ers en het beter aan het werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierover gaat ons advies Werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil (februari 2017). Wij roepen de overheden op om een regiodeal af te sluiten met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en UWV. Deze deal geldt voor het hele Noorden en bevat afspraken over concrete maatregelen. De eerste reacties op het advies waren positief.

We willen dat mbo-opgeleiden op niveau twee en drie meer mogelijkheden krijgen voor ‘leven lang leren’. Want door robotisering en automatisering dreigen in de toekomst veel van hun banen te verdwijnen. Tegelijkertijd is er in een aantal sectoren een schreeuwend tekort aan vakmensen. Het is dus belangrijk dat mbo’ers door om-, her- en bijscholing hun beroepskwalificaties op peil houden. Dat willen we stimuleren met bedrijfstakgewijze scholing en een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds. Verder raden we aan dat kleine ondernemingen worden gefaciliteerd bij de ontwikkeling en scholing van medewerkers.

Mensen die op mbo niveau één of lager zijn opgeleid en werk zoeken, komen moeilijk aan het werk. Zij worden weliswaar geholpen door gemeenten en UWV, maar de effectiviteit van de hulp schiet nog tekort. Wanneer deze partijen hun samenwerking versterken, kunnen zij beter inspelen op de vraag van werkgevers. Tevens is het van groot belang dat gemeenten en UWV een goed beeld hebben van de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen. 

Levensbestendig maken van bouwen
De provincie Groningen vroeg ons om advies over een brede aanpak voor aardbevingsbestendig, energiezuinig en levensloopbestendig bouwen. Omdat bij de eerste twee thema’s al veel acties zijn ondernomen, behandelen we in Innovatief en Duurzaam Bouwen (september 2016) vooral de koppeling met levensloopbestendigheid. Hierbij gaat het om de vraag: hoe zorgt de overheid ervoor dat huizen zo worden gebouwd dat mensen er tot op hoge leeftijd kunnen blijven wonen?

Om de thema’s goed met elkaar te verbinden, pleiten we voor een brede regionale aanpak en een gemeenschappelijk aanjaagteam. Hiermee kan Groningen een toonaangevende regio op het gebied van duurzaam en levensloopbestendig bouwen worden. Het provinciebestuur heeft ons advies overgenomen. 

Vernieuwing van winkelaanbod
In veel Noord-Nederlandse gemeenten groeit de leegstand in winkelstraten door de toename van online winkelen en het krimpen van de bevolking. De overheden moeten daarom inzetten op vernieuwing van het winkelaanbod. In De Noordelijke Retailagenda (april 2016) presenteren we een aantal aanbevelingen voor een gecoördineerde, kansrijke aanpak.

Zo raden we gemeenten en provincies aan om gezamenlijk onderzoek te doen naar het koopgedrag en de koopbeleving van consumenten. Ook is het belangrijk om het beleid voor winkelen op elkaar af te stemmen en ondernemers de ruimte te geven voor de ontwikkeling van een authentiek winkelconcept. De drie provincies sloten in oktober 2016 een deal met de minister van Economische Zaken over het opstellen van een noordelijke retailagenda. Dit komt overeen met ons advies.

Benutten van kansen van ondergrond
Welke kansrijke mogelijkheden biedt de ondergrond voor de economische ontwikkeling van het Noorden? Deze vraag staat centraal in Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland (maart 2016). Wij zouden het jammer vinden als economische kansen onbenut blijven vanwege negatieve ervaringen met gaswinning. We adviseren om pilots te starten met onder andere geothermie (energie winnen door temperatuurverschillen in de aarde te gebruiken) en algenteelt.

De media pikten vooral het voorstel voor een kleinschalig experiment met opslag van CO2 (koolstofdioxide) eruit. Het provinciebestuur van Groningen liet in een reactie weten dit vooralsnog af te wijzen. Onze andere aanbevelingen worden wel grotendeels overgenomen of zijn al opgepakt.

Benieuwd naar ons hele jaarverslag? Kijk dan hier!

Auteur: Hans Klip

Nieuwsoverzicht