Green Deal Noord-Nederland belangrijke stap voorwaarts › SER Noord Nederland

Green Deal Noord-Nederland belangrijke stap voorwaarts

NIEUWS: Green Deal Noord-Nederland belangrijke stap voorwaarts

Met de ondertekening van de Green Deal Noord-Nederland heeft het Noorden een belangrijke stap voorwaarts gedaan in het realiseren van zijn doelstelling om in 2050 als duurzame Energy Valley een substantiële bijdrage te leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen in Nederland en Europa. Met name de investeringen in een Energy Academy, zoals die in de Green Deal zijn overeengekomen, zullen in de overtuiging van de SER Noord-Nederland een belangrijke bijdrage leveren in de noodzakelijke omschakeling van een energie-producerende regio naar een op kennis gedreven brede duurzame energie regio.

Nieuwsoverzicht

Met de ondertekening van de Green Deal Noord-Nederland vanmiddag door provincies, gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen, wordt op een aantal punten het door de SER Noord-Nederland geadviseerde “Energie Akkoord Noord Nederland II” van maart jl. in de praktijk gebracht. Tegelijkertijd constateert de SER Noord-Nederland dat we er nog niet zijn. Geert Sanders, voorzitter van de SER Noord-Nederland: “Met de Green Deal zijn belangrijke kaders neergezet om te komen tot een duurzame Energy Valley in 2050. Binnen de politieke context van de Green Deals heeft Noord-Nederland het maximale gerealiseerd. Maar voor het realiseren van onze doelstelling zijn substantieel meer middelen nodig. Wat de SER Noord-Nederland betreft is de ondertekening vanmiddag dan ook een eerste stap. De komende maanden zullen we samen met de provincies, de gemeenten en het Rijk moeten gaan kijken hoe we op een zo goed mogelijke wijze ook de vervolgstappen kunnen zetten.”

De SER Noord-Nederland ziet hiertoe genoeg mogelijkheden. Op het gebied van alle Topsectoren heeft Noord-Nederland veel te bieden, maar dat geldt zeker ook voor de topsector Energie. De erkenning als Energyport in de Rijksnota 'Ruimte voor Nederland' is een belangrijk aanknopingspunt om met de Rijksoverheid het gesprek te blijven voeren. “De provincies zijn al volop bezig met deze vervolgstappen. Hierin zullen ze ons nadrukkelijk aan hun zijde vinden.”, aldus Geert Sanders. 

Ook is het in de ogen van de SER Noord-Nederland goed om naar Brussel te kijken. De Europese ambities zoals vastgelegd in de Europa 2020 agenda bieden kansen voor Noord-Nederland. De komende tijd zal bij de onderhandelingen over het budget voor de periode 2014 - 2020 deze agenda als uitgangspunt gelden. Noord-Nederland heeft op dit punt de Europese Unie wat te bieden. Het is daarom zaak 'Brussel' hiervan te overtuigen. Beloftevolle initiatieven zoals de Hansa Energy Corridor illustreren nu al de uitgelezen kansen om samen met Niedersachsen (en in de toekomst ook partners uit Scandinavië en Schotland) de krachten op energiegebied te bundelen en gezamenlijk naar Brussel op te trekken.

Wat de SER Noord-Nederland betreft is 3 oktober 2011 een belangrijke eerste stap op weg naar een duurzame Energy Valley in 2050. Dit is niet alleen in het belang van Noord-Nederland, maar kan op die manier ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities in Nederland en Europa.

 

3 oktober 2011

Nieuwsoverzicht