Focus op speerpunten! › SER Noord Nederland

Focus op speerpunten!

NIEUWS: Focus op speerpunten!

De SER Noord-Nederland vindt dat het Noorden in het energiebeleid moet inzetten op drie speerpunten: aardgas en aardgasgerelateerde activiteiten, grootschalige elektriciteitsproductie en biomassa. In deze drie speerpunten is Noord-Nederland onderscheiden sterk. 

Nieuwsoverzicht

De raad adviseert nadrukkelijk om het accent te leggen op de inzet op kennisintensieve transitieroutes (onder meer op baisis van pilots en experimenten), die gekoppeld zijn ana de drie genoemde speerpunten, zonder daarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van duurzame energie uit het oog te verliezen. Het is belangrijk om voor deze 'proeftuinomgeving' specifieke afspraken te maken met het Rijk zodat we in het Noorden ook duidelijk deze experimenteerruimte krijgen. 

De SER Noord-Nederland:

  • steunt een energieakkoord tussen regio en rijk en ervaart dit als een erkenning dat de regio voorop loopt in het energiethema;
  • wijst op de potentie van het cluster duurzame energie (wind, zon-PV, geothermie, energie uit water) om uit te groeien tot speerpunt;
  • waarschuwt voor het inzetten van onevenredig veel middelen op slechts enkele grote doch weinig werkgelegenheid en kennis genererende projecten en adviseert hierin een verstandige verdeling van middelen;
  • vindt dat de provincies zowel aan de aanbodszijde (lobby, vergunningen snelheid en consistentie beleid samen met gemeenten) als aan de vraagzijde (voorbeeldprojecten, voorbeeldfunctie, subsidies, PR) een actievere rol (regisserend, initierend en stimulerend) moeten spelen dan tot op heden het geval is en hierin meer initiatief moeten nemen;
  • vindt dat het netwerk rondom Energy Valley bijeen gebracht moet worden om zo de energiekennisinfrastructuur verder uit te bouwen en van daaruit innovatie en ondernemerschap te stimuleren en
  • vindt dat de ambitie van Noord-Nederland moet zijn een leidend rol te hebben op het gebied van energie in Europa.

In het voorjaar van 2008 zal een aanvullend advies over dit onderwerp volgen, waarin de raad zich wil buiten over een strategische visie m.b.t. bodemgebruik en energie, prioritering in internationaal perspectief en wat zijn de (ruimtelijke economische) consequenties voor Noord-Nederland bij de keuze voor een regionale energievisie. 

 

30 oktober 2007

Nieuwsoverzicht