BZK-SER werkconferentie: Toekomstagenda voor vitale krimpregio’s › SER Noord Nederland

BZK-SER werkconferentie: Toekomstagenda voor vitale krimpregio’s

Zet in op grensoverschrijdende samenwerking en betrek detailhandel bij keuzes. Dit zijn twee van de tien aanbevelingen die de Toekomstagenda voor Vitale krimpregio’s omvat. De aanbevelingen zijn ontstaan tijdens de BZK-SER werkconferentie van 1 november over de centrale vraag hoe we de economische kracht van krimp- en anticipeerregio’s optimaal kunnen benutten. De Toekomstagenda is overhandigd aan de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en MKB-Nederland. De Toekomstagenda zal leidend zijn voor de nieuwe werkgroep Economische Vitaliteit en Arbeidsmarkt van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Nederlandse bevolking krimpt

Steeds meer regio’s en Euregio’s hebben of krijgen te kampen met een bevolkingsdaling. Krimp vindt nu plaats in m.n. Parkstad Limburg, Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, maar ook andere regio’s zullen hiermee de komende jaren te maken krijgen. Krimp heeft invloed op de economische dynamiek, de vraag naar goederen en diensten, de arbeidsmarkt en het ruimtegebruik. Krimp in een regio kan samengaan – bij ongewijzigd beleid – met allerlei knelpunten op het gebied wonen, voorzieningen, maar ook op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

De Toekomstagenda

De Toekomstagenda omvat tien aanbevelingen voor goede bestuurlijke randvoorwaarden. Ook in het Regeerakkoord Rutte II is er volop aandacht voor de krimpproblematiek, vanuit verschillende ministeries. Economische vitaliteit en arbeidsmarkt worden hierin niet expliciet genoemd maar verdienen wel de aandacht. 

De aanwezigen bij BZK-SER symposium Vitale krimpregio’s achten de volgende punten essentieel om krimpregio’s economisch vitaal te houden:
1. zoek economische vitaliteit ook in relatie tot andere regio’s;
2. zet in op grensoverschrijdende samenwerking;
3. sluit aan bij bestaand arbeidspotentieel;
4. wees bewust van detailhandelsvraagstukken; maak samen keuzes en pak door;
5. werk samen op aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en betrek de regionale economie hierbij;
6. verbind landelijk met stedelijk gebied in de regio & benut gastvrijheidseconomie in brede zin als kans in krimpregio;
7. behoud dynamiek door mensen te faciliteren;
8. werk aan overkoepelende, regionale toekomstvisie;
9. experimenteer met ander financieel instrumentarium;
10. investeer in menselijk kapitaal.

De aanwezigen lieten zich inspireren door inleidingen van Gerard Marlet (econoom en directeur Atlas voor gemeenten) Frank van Oort (hoogleraar Urban Economics) en Cor Zijderveld (voorzitter Samenwerkende bedrijven Eemsdelta)

Reactie VNG en MKB Nederland

Jan Meerman nam namens MKB-Nederland de Toekomstagenda in ontvangst. Hij benadrukte het belang van echt integrale samenwerking en duidelijke keuzes: “Het is soms onvermijdelijk impopulaire maatregelen te nemen.” Ook drong hij aan op actie: “Begin liever nog vandaag dan morgen.”

De Toekomstagenda wordt ook aangeboden aan de VNG. In een eerste reactie gaf Sjraar Cox, lid hoofdbestuur VNG, aan dat de VNG economische vitaliteit cruciaal acht voor een goede aanpak van bevolkingsdaling, juist ook door goede verbindingen met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Vervolg

De Toekomstagenda vormt de basis voor het werkplan van de nieuwe werkgroep Economische Vitaliteit en Arbeidsmarkt van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. Hiervoor hebben zich inmiddels twintig deelnemers aangemeld.

Voor meer informatie zie www.ser.nl

Meer nieuws