adviezen > nationaal programma groningen, een economische uitwerking

Advies: Nationaal Programma Groningen, een economische uitwerking

De SER Noord-Nederland is gevraagd om mee te denken over de economische uitwerking van het Nationaal Programma Groningen (NPG). In een overleg met de gedeputeerden in september 2019 hebben wij onze zorgen geuit over een mogelijk versnipperde inzet van de beschikbare middelen van het NPG. Dat gevaar bestaat als de toewijzingssystematiek gebaseerd is op afzonderlijke ingediende projecten, zonder een toets of deze passen bij de doelstelling 'Versterken Brede Welvaart' en de geformuleerde ambities voor Economie, Werken en Leren, Leefbaarheid, Natuur en Klimaat.

Werken en leren

Er is meer aandacht nodig voor het werken en leren bij de totale beroepsbevolking. Dat kan door het stimuleren en faciliteren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Verder moet de versterking van de kwaliteit in en van het beroepsonderwijs worden ondersteund.

Stimuleren digitalisering

Er is meer aandacht nodig voor het stimuleren van de digitalisering binnen de economische innovaties. Dat geldt ook voor de Noordelijke fysieke en kennismobiliteitsvraagstukken. ‘Kennismobiliteit' binnen en tussen verschillende sectoren verdient nog meer versterking.

Economische ambitie

Binnen haar economische ambitie adviseren wij het NPG te focussen op verduurzaming van de samenleving; versterking van de innovatie tijdens en in de energietransitie. Door het stimuleren van de ketenontwikkeling kan de chemie (inclusief landbouw) vergroenen.

Conclusie

Vergroening, verduurzaming en energietransitie bieden het Noorden en specifiek Groningen volop kansen voor duurzame economische groei en welvaart voor inwoners. Om het programma tot een succes te maken is inzet van en samenwerking met vele (regionale) partijen nodig. Belangrijk is dat de uitvoering boven het niveau van de individuele gemeenten wordt georganiseerd. SER Noord-Nederland is bereid om vanuit onze rol daaraan een bijdrage te leveren. Dat kunnen we doen door te werken aan draagvlak, het geven van adviezen over relevante ontwikkelingen en/of het coördineren van uitwerkingstrajecten.

Logo NPG

Commissieleden

Steven Brakman

Lid deskundige economie

Richard van der Wal

Bestuurder FNV Lokaal-Regionaal in de Regio Noord

Arnoud Hoogsteen

FNV

Herman Bloupot

Algemeen secretaris