Agendacommissie SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Agendacommissie SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen actielijst d.d. 20 januari 2012
 4. Vaststellen jaarverslag 2011 & jaarrekening 2011
 5. Bespreken communicatieplan
 6. Voorbereiden werkbezoek Alexander Rinnooy Kan (5 september a.s.)
 7. Vaststellen aanvraag projectsubsidie 2012
 8. Vaststellen concept agenda SER Noord-Nederland vergadering d.d. 20 april a.s.
 9. Bespreken adviesaanvraag SNN betreffende het MKB
 10. Bespreken stand van zaken adviescommissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
   
Agenda