SER Noord-Nederland adviescommissies

Adviescommissies

Net als de landelijke SER werkt de SER Noord-Nederland met vaste adviescommissies. Een adviescommissie bestaat uit minimaal drie leden: één lid namens de werkgevers, één lid namens de werknemers en een deskundige. In principe is de deskundige de voorzitter van de commissie. Voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning kunnen de commissies beschikken over de ondersteuning van het secretariaat. Andere raadsleden mogen altijd aanschuiven bij de vergadering.

Er zijn vijf vaste adviescommissies: één commissie per beleidsterrein. Op de volgende beleidsterreinen zijn de deskundige leden benoemd:

Voor specifieke adviestrajecten kan de SER Noord-Nederland een ad hoc-commissie benoemen. De werkwijze van zo'n commissie is gelijk aan die van de vaste adviescommissies, met het verschil dat het hier gaat om één specifiek traject.

De vaste adviescommissies bepalen hun eigen werkwijze. Zo kunnen ze zelf bepalen of ze externe adviseurs nodig hebben voor een bepaalde adviesaanvraag. Ook kunnen ze andere organisaties betrekken bij hun werk, bijvoorbeeld door middel van een hoorzitting, gesprek, schriftelijke raadpleging of werkbezoeken. Deze commissies brengen behalve de 'grote' adviestrajecten ook lichtere vormen van advies uit, zoals een consulterend gesprek en/of een briefadvies. Alle adviezen moeten aan de voltallige Raad worden voorgelegd.