Ir. H. Blank › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

Ir. H. Blank

deskundig lid Ruimtelijke Ordening

Ir. H. Blank

Ir. Hilde Blank is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een reali­satie- of ontwikkelingsstrategie. Blank heeft zeer veel ervaring met het leiden van workshops, ateliers en andere interactieve samenwerkingsvormen. Haar kernkwaliteiten zijn het zoeken naar kansrijke combinaties, zowel ruimtelijk als pro­grammatisch, om een gebiedsproces in beweging te krijgen en haar enthousi­asmerende aanpak via integrale werkateliers met de stakeholders. Blank opereert vaak op bestuurlijk niveau, wil graag processen versnellen en voelt zich verant­woordelijk voor de inhoudelijke kant van complexe ruimtelijke opgaven.

Ze was adviseur Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit, projectleider van de toekomstvisie Zeeland 2040 en hoofd van de ontwerpafdeling “Man and Public Space” van de Design Academy Eindhoven. Ze is momenteel trekker van de gebiedsvisie Brainport Avenue 2020-2040 (MIRT onderzoek).  Blank zit in diverse adviescommissies, zoals de Commissie van Wijzen over de toekomst van vliegveld Twente en de Visitatiecommissie schaalvergroting agrarische sector in Groningen, schrijft essays, leidt debatten, geeft lezingen en zit in jury’s van prijsvragen (o.a. de Anita Andriessenprijs) en selectie­commissies.

Blank trad in 2014 toe tot de SER Noord-Nederland als deskundig lid en voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening.

Ledenoverzicht