SER Noord-Nederland jaarverslag

Jaarverslag

Voorwoord Frans Jaspers

In dit jaarverslag van de SER Noord-Nederland over 2016 informeren wij over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. Daarbij zullen we ingaan op de in gang gezette en afgeronde adviezen in het afgelopen jaar.

Meer dan ooit zijn onze adviezen, die in 2016 zijn opgestart, op interactieve wijze en in samenwerking met onze stakeholders tot stand gekomen. Dit is geheel in lijn met de al eerder in gang gezette aanpak van vraaggericht en interactief adviseren, zoals dat in onze missie en werkwijze is verwoord.

We hebben veel tijd gestoken in overleg en afstemming met onze stakeholders. Het is belangrijk dat de geadviseerde zich in hoge mate in de adviezen herkent, zodat afgeronde adviezen het begin worden van een traject gericht op uitvoering. Uiteraard blijven de adviezen de verantwoordelijkheid van de SER Noord-Nederland zelf.

Zoals in het vorig jaarverslag al werd aangekondigd hebben wij de in 2015 gestarte adviestrajecten ‘Ondergrond, kansen voor Noord-Nederland’ en de ‘Noordelijke Retailagenda’ begin 2016 afgerond. In 2016 hebben we gewerkt aan een advies over de noordelijke arbeidsmarkt op verzoek van het SNN. Dit advies ‘Het werkend alternatief voor Noord- Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil’ is vastgesteld in december (publicatie begin 2017). Daarnaast is gewerkt aan twee adviesvragen van de provincie Groningen: het advies ‘Duurzaam en Innovatief Bouwen’ is afgerond en aangeboden aan de provincie in oktober. Het tweede door Groningen gevraagde advies over personalized & customized health, krijgt zijn afronding in 2017.

Namens SER Noord-Nederland,

Met vriendelijke groet,

Frans Jaspers, voorzitter                                

Klik hier voor het jaarverslag 2016!