SER Noord-Nederland: informatie organisatie

Over ons

De Sociaal Economische Raad voor Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaal economische onderwerpen. De Raad is in 2007 opgericht door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Binnen dit verband werken de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe samen. De SER Noord-Nederland is daarnaast een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten. Hierdoor zijn de sociale partners beter betrokken bij de beleidsontwikkeling en kunnen ze meer invloed uitoefenen.

Ambitie en taken

De belangrijkste taak van de SER Noord-Nederland is het opstellen en uitbrengen van adviezen over onderwerpen die van invloed zijn op de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De Raad brengt gemiddeld drie tot vijf keer per jaar een advies uit en doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. Veel van de onderwerpen komen uit het beleidsprogramma van het SNN. In principe zijn de adviezen van de Raad unaniem.

Verder organiseert de SER Noord-Nederland evenementen en bijeenkomsten om de uitwisseling van informatie over noordelijk sociaal-economisch beleid te stimuleren. Hiervoor nodigt de Raad bestuurders en stakeholders actief uit.

Voorzitter en raadsleden

De SER Noord-Nederland telt vijftien raadsleden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van het SNN benoemt de voorzitter en de raadsleden voor een termijn van drie jaar.

Van de vijftien raadsleden hebben er vijf zitting namens de werkgeversorganisaties: twee namens VNO-NCW Noord, twee namens MKB Nederland Noord en één namens LTO Noord. De werknemersorganisaties vaardigen ook vijf raadsleden af: drie namens FNV Noord, één namens CNV Noord en één namens VCP. De derde groep raadsleden bestaat uit vijf deskundigen op de volgende beleidsterreinen: regionale economie, ruimtelijke ordening, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering en energie.

De SER Noord-Nederland bestaat uit 15 raadsleden en een onafhankelijk voorzitter.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.

Werkwijze

Om de twee maanden komt de voltallige Raad bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. In december maakt de Raad op de website bekend wanneer en waar de vergaderingen van het jaar erop zullen plaatsvinden. Van deze vergaderingen wordt altijd een verslag gemaakt. Verder brengt de Raad elk jaar een jaarverslag uit.

Tijdens de vergaderingen van de Raad komen de adviezen aan de orde die de adviescommissies hebben voorbereid. De raadsleden bespreken deze adviezen inhoudelijk en stellen ze daarna vast. Daarbij streeft de voorzitter naar unanimiteit. Als de Raad een advies officieel heeft vastgesteld wordt deze gepubliceerd op de website.

Historie

De SER Noord-Nederland werd officieel op 3 juli 2007 geïnstalleerd in het provinciehuis in Leeuwarden en is de opvolger van de Sociaal-Economische Adviesraad Noord-Nederland (SEAN). In de SEAN waren naast de sociale partners ook Noordelijke bestuurders vertegenwoordigd . Daarnaast waren de Kamer van Koophandel en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) bij het werk van de SEAN betrokken als adviseurs. Deze situatie veranderde, omdat de sociale partners behoefte hadden aan een eigen platform en het SNN de voorkeur gaf aan een meer onafhankelijk adviesorgaan. Daarom is in 2007 besloten om de SER Noord-Nederland op te richten met een duidelijk onafhankelijke positie.